Karta för bygglov och anmälan

När du söker bygglov eller gör en anmälan ska du lämna in en situationsplan. Beroende på vad du ska bygga och var du bor ska situationsplanen antingen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag.

Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till tomtgräns, samt parkeringar, tillfartsvägar, eventuella murar och plank, samt markhöjden över hela fastigheten.

Beställ karta via e-tjänst

Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan genom vår e-tjänst.

Vilken karta behöver jag som underlag?

Nybyggnadskarta som är mer detaljerad än ett kartunderlag behövs när du söker bygglov för:

  • nytt bostadshus inom och utom detaljplan
  • ny verksamhet inom och utom detaljplan 
  • större tillbyggnader av verksamheter inom och utom detaljplan 

Kartunderlag för situationsplan behövs när du:

  • anmäler attefallsåtgärder
  • söker bygglov för tillbyggnader inom och utom detaljplan
  •  söker bygglov för komplementbyggnader inom och utom detaljplan

Är du osäker kan Geodataavdelningen lämna besked om vilken karta du ska använda. Handläggningstiden för en nybyggnadskarta är cirka tre veckor.

Hur länge är kartan giltig?

Vid bygglovsansökan får nybyggnadskartan eller kartunderlaget för situationsplan vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten.

Vad ska framgå av situationsplanen?

Det du ska bygga ska ritas in på nybyggnadskartan eller kartunderlaget.  Planerade byggnader behöver vara måttsatta så att byggnadernas sammanlagda area går att räkna ut. Deras placering på fastigheten bör vara låst genom att minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser anges på situationsplanen, till exempel från en långsida och en gavel. Du måste också ange en plushöjd för golvnivån för byggnaden.

Kostnad för nybyggnadskarta och kartunderlag 2021

En nybyggnadskarta för en normal villatomt kostar 6600 kr utom plan och 9000 kr inom plan. 

Ett kartunderlag för situationsplan kostar 900 kr. Kartunderlaget kan levereras digitalt i dwg-format för en tilläggskostnad om 465 kr. Ibland krävs en inmätning av fastighetsgräns och/eller byggnad och då kostar kartunderlaget 3000 kr respektive 5400 kr då det blir en tilläggskostnad.

Kontakt

Du når oss via kundcentret Kungsbacka direkt, eller via vår funktionsbrevlåda byggochmiljo.geodata@kungsbacka.se 

Kontakta gärna