Mättjänster

Kommunen kan bistå med olika mätningstjänster för att säkerställa att byggnaden hamnar på rätt plats på tomten.

Utstakning

Utstakning säkerställer att byggnaden eller byggnaderna blir uppförda på rätt plats på tomten, samt att golvhöjden blir korrekt. I det tekniska samrådet får du information om utstakning krävs. När du har fått ditt startbesked kan du beställa utstakning hos Geodataavdelningen på Bygg- och miljöförvaltningen.

Kommunens Geodataavdelning utför de flesta utstakningarna, men du kan även anlita någon annan med mätningskompetens som ska godkännas av kommunen.

Innan vi gör en utstakning på tomten ska byggherren röja av marken där byggnaden ska placeras. Se gärna över din fastighets gränsmarkeringar. Geodataavdelningen använder dem vid utstakningen och du underlättar vårt arbete om de finns väl synliga.

Beroende på hur terrängen ser ut på din tomt kan det krävas olika typer av utstakning.

Finutstakning

Om det inte krävs några omfattade nivåändringar gör Geodataavdelningen en finutstakning i plan och höjd vid första besöket. Det innebär att vi markerar byggnadens hörn och skapar utdragslinjer. De är noggranna förlängningar av vanligtvis två väggytterliv. Markarbetare och grundläggare använder dessa under byggnationen för att behålla noggrannheten i byggnadens placering och rätvinklighet. Utdragen ska finnas kvar tills lägeskontrollen är utförd.

Grovutstakning

Är det stora nivåskillnader där byggnaden ska placeras och det krävs omfattande sprängning eller andra markarbeten rekommenderar vi att man delar upp utstakningen i två delar. Först gör Geodataavdelningen en grovutstakning där vi markerar byggnadens hörn. När detta är gjort kan markarbetena påbörjas. Efter det att markarbetena är klara gör Geodataavdelningen en finutstakning.

Lägeskontroll

I protokollet för tekniska samrådet och i startbeskedet står det om lägeskontroll ska utföras. Vid en lägeskontroll kontrollerar Geodataavdelningen att byggnationen stämmer överens med utstakningen och bygglovet.

Kontakta Geodataavdelningen för beställning av lägeskontroll.

Ska lägeskontroll inte utföras får du gärna meddela Geodataavdelningen på Bygg- och miljöförvaltningen när byggnaden är uppförd så vi kan uppdatera kommunens kartor.

Kabelanvisning

Förfrågningar om vilka ledningar som finns gör du till www.ledningskollen.se

Kontakt

Du når oss via kundcentret Kungsbacka direkt, eller via vår funktionsbrevlåda byggochmiljo.geodata@kungsbacka.se 

Kontakta gärna