Rivningslov

När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ett rivningslov.

Det kan du också behöva om det finns ett krav på rivningslov i områdesbestämmelserna. Bor du utom detaljplan och ska riva en huvudbyggnad behöver du göra en anmälan om rivning. 

Du behöver inte söka rivningslov för byggnader som det inte behövs bygglov för, så som en friggebod.

Ansök via e-tjänst

Ansök om rivningslov enkelt via vår e-tjänst. Tjänsten underlättar för dig att få med alla handlingar från början. Tjänsten kräver e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation kan du ansöka via en blankett istället. Skicka in undertecknad ansökan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Ansökningshandlingar:

  • Rivningslovansökan 
  • Planritning, sektionsritning och fasadritning 
  • Situationsplan där byggnad som ska rivas är tydligt markerad

Situationsplanen kan antingen baseras på kommunens nybyggnadskarta, kartunderlag för situationsplan eller Lantmäteriets förrättningskarta.

Beställ karta

Kontrollplan och startbesked 

Innan du påbörjar rivningsarbetena måste byggnadsnämnden ha godkänt kontrollplanen i ett startbesked.

Kontrollplanen ska visa byggherrens organisation och hur kulturhistoriska intressen tas till vara. Den ska också redogöra för mängd av bygg- och rivningsmaterial samt hur detta sorteras och återvinns. Det ska också framgå hur hälso- och miljöfarliga ämnen ska tas om hand. 

När det krävs en kontrollplan ska en kontrollansvarig utses av byggherren. Denne ska se till att kontrollplanen följs. 

Hur länge gäller rivningslovet?

Rivningslovet gäller i fem år men förutsatt att arbetet är påbörjat inom två år efter lovet vunnit laga kraft. Har arbetet inte påbörjats inom två år upphör det att gälla.

Kulturhistoriskt värde

Om du tänker riva en gammal byggnad måste du först kontrollera om den har kulturhistoriskt värde. 

Kontakta kommunens antikvarie