Strandskydd

Strandskyddet ska hålla strandzonen tillgänglig för allmänheten och skydda växt- och djurlivet. Det innebär att byggnadsarbeten eller andra åtgärder normalt inte tillåts vid stränder.

Ibland finns det skäl som gör att du kan få dispens från förbudet. I de flesta fall ansöker du om dispens hos byggnadsnämnden. Du skickar då undertecknad ansökan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Så mycket kostar det

Gäller dispensen i Natura 2000-områden, naturreservat eller områden med skyddad landskapsbild är det länsstyrelsen som handlägger ansökan. Länsstyrelsen är också den myndighet som prövar beslut tagna av byggnadsnämnden.

Läs mer om strandskydd på Länsstyrelsen i Hallands läns webbplats

Strandskydd i Kungsbacka kommun

  • Alla sjöar och vattendrag omfattas av generellt strandskydd om 100 meter från strandlinjen både in över land och ut över vattnet. 
  • Stensjön, Sundsjön och Stora Horredssjön har till stora delar ett utökat strandskydd om 200 meter. 
  • Lygnern och havet har till stora delar ett utökat strandskydd om 300 meter. 
  • Inom detaljplanelagt område är strandskyddet oftast upphävt, förutom i äldre planer. Ta kontakt med Byggnadsförvaltningen för att klargöra vad som gäller för din fastighet.

Upphävande av strandskyddet vid småvatten och små vattendrag

Länsstyrelsen får sedan den 1 september 2014 i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten. Ett upphävande får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare.

Läs mer om upphävandet på Länsstyrelsen i Hallands läns webbplats (en bit ner på sidan)