Olovligt byggande och andra tillsynsärenden

Det som i folkmun kallas för svartbyggen, om någon till exempel har byggt utan bygglov eller har en ovårdad fastighet, kan bli ett tillsynsärende hos byggnadsnämnden. Det vanligaste är att ett tillsynsärende startar efter att en anmälan kommit in till kommunen.

Så startar ett tillsynsärende

Tillsynsärenden startar när förvaltningen får vetskap om att en bygglovspliktig åtgärd har utförts innan bygglov har beviljats eller startbesked har getts. Ett tillsynsärende kan starta på två olika sätt. Det vanligaste är att en anmälan kommer in till kommunen. Det kan antingen vara en känd anmälare eller en anonym anmälare. Det kan också vara så att vi upptäcker saker som inte uppfyller plan- och bygglagen vid till exempel tekniska samråd, arbetsplatsbesök eller när vi granskar protokoll.

När du gör en anmälan måste du ange fastighetsbeteckningen eller adressen på den fastighet du vill anmäla. Du får också gärna bifoga bilder och en karta till din anmälan. 

Vi utreder uppgifterna

Om vi får in en anmälan är vi skyldiga att utreda den. När vi utreder börjar vi med ett platsbesök då vi dokumenterar hur det ser ut på plats. Vi kontrollerar sedan uppgifterna mot de lov som finns, och mot plan- och bygglagen. Om vi upptäcker att det finns något som strider mot plan- och bygglagen kommer vi i första hand att be dig rätta till det eller be dig ansöka om bygglov om det finns möjligheter för att du ska få det.

Om du gjort något som strider mot plan- och bygglagen kan du behöva betala en byggsanktionsavgift. Kan du inte få bygglov i efterhand, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden. 

Läs mer om vad som händer om du bygger utan bygglov

Handläggningstid

Vi handlägger tillsynsärenden i den ordning de kommer in till kommunen. Ärenden som utgör fara för liv eller hälsa är prioriterade. Exempel på sådana ärenden är plank som skymmer sikt, ödehus som kan rasa eller byggen med fallrisk. Ett tillsynsärende tar överlag lång tid att handlägga eftersom det behöver dokumenteras väl.   

Detta kan tillsyn handla om

Olovligt byggande

Någon har byggt något utan bygglov när bygglovlov krävs. Det kan till exempel handla om nybyggnader eller tillbyggnader, utvändig ändring, ändrad användning, murar eller plank.

Ovårdad fastighet

Byggnaders yttre och tomter ska hållas i vårdat skick. Det kan alltså handla om ovårdade tomter eller förfallna byggnader.

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Det finns bestämmelser om regelbunden kontroll av ventilationen i en byggnad, så kallad OVK. Om bestämmelserna om OVK inte följs kan det bli ett tillsynsärende.

Enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om det finns enkelt avhjälpta hinder som hejdar tillgängligheten eller användbarheten ska de åtgärdas. Om de inte åtgärdas kan det bli ett tillsynsärende. 

Läs mer om tillgänglighet 

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar

I plan- och bygglagen finns det krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk, samt bestämmelser om hur och när de får användas. Om bestämmelserna inte följs kan det bli ett tillsynsärende.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka