Behöver jag bygglov?

Du behöver i de flesta fall söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Tänk på att det finns arbeten som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga.

Läs mer i listan nedan för att ta reda på vad som gäller för det du vill göra.

 • Altan och uteplats

  +

  Det är främst höjd och utförande som påverkar om en altan behöver bygglov eller inte. Överlag krävs inte bygglov om altanen är lägre än 1,2 meter över marken. Den kräver inte heller bygglov om den: 

  • är max 1,8 meter hög och ligger i direkt anslutning till, eller maximalt 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus (Attefallshus)
  • inte placeras närmare tomtgränsen är 4,5 meter, om inte grannen godkänner placeringen. Altanen får dock aldrig placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg.
  • inte byggs i ett område eller i anslutning till en byggnad som är särskilt kulturhistoriskt värdefull. Om du är osäker på om din byggnad eller ditt område är särskilt kulturhistoriskt värdefull kan du vända dig till kommunens bygglovsavdelning.

  Det finns ingen begränsning på hur lång altanen får vara eller hur många altaner du får bygga. 

  Reglerna gäller inte för altaner som är hopbyggda med andra slags byggnader som till exempel flerbostadshus, kontorshus eller andra komplementbyggnader än komplementbostadshus.

  Hur du mäter

  • Avståndet från huset mäts vinkelrätt från fasaden fram till altanens utsida. Om altanen byggs runt ett hörn mäts inte avståndet från byggnadens hörn till altanens hörn, utan det avståndet kan överstiga 3,6 meter.
  • Höjden mäts från ovansidan av golvet till marken rakt nedanför på utsidan av altanen. Det måttet får inte vara högre än 1,8 meter någonstans.
  • Om altanen kombineras med en mur eller plank räknas höjden för dessa ihop. Skulle den sammanlagda höjden av altanen och muren/planket bli mer än 1,8 meter krävs bygglov. Räcken och staket ovanpå altanen räknas inte in i höjden.

  Altanen behöver inte följa detaljplanen

  Altaner som inte kräver bygglov behöver inte följa bestämmelserna i detaljplanen eller i områdesbestämmelser avseende placering. En sådan altan får exempelvis byggas på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad punktprickad mark. Altanen räknas inte heller in i byggnadsarean.

  Altanen måste uppnå kraven i plan- och bygglagen

  Även om altanen inte kräver bygglov måste altanen uppfylla kraven i plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR). Det gäller bland annat krav på barnsäkerhet, hållfasthet och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Altanen ska ha en god form, färg och materialverkan och ska utformas varsamt med hänsyn till byggnadens karaktär. Om en altan inte följer kraven i plan- och bygglagen kan byggnadsnämnden i sin tillsynsverksamhet förelägga dig att åtgärda bristerna.

  Altanen får inte heller innebära en betydande olägenhet för grannarna. Det är därför bra om du är överens med grannarna innan du bygger. En betydande olägenhet kan till exempel vara orimligt mycket insyn eller skymd sikt. En altan som följer kriterierna för att inte kräva bygglov innebär i normalfallet inte en betydande olägenhet enligt plan- och bygglagen.

  Åtgärder i samband med altanen kan kräva bygglov

  Tänk på att inglasning, murar, plank och skärmtak kan kräva bygglov. Läs mer under respektive rubrik. Tänk på att det krävs marklov om du bygger en altan inom detaljplanerat område och ändrar höjden på marken mycket.

  Läs mer om bygglovsfria altaner på Boverkets hemsida

 • Attefallsåtgärd

  +

  Vissa enklare åtgärder, så kallade attefallsåtgärder, kan du bygga genom att göra en anmälan till Byggnadsnämnden. Förutom själva anmälan behöver du också skicka in olika ritningar för att vi ska kunna pröva ärendet. Ritningarna behöver vara av samma kvalitet som för en bygglovsansökan.

  Exempel på attefallsåtgärder är förråd, garage, växthus, uterum eller en gäststuga. Till attefallsåtgärder räknas:

  • Komplementbyggnad; max 30 kvm byggnadsarea, samt max 4,0 m från mark till taknock.
  • Komplementbostadshus; max 30 kvm byggnadsarea, max 4,0 m från mark till taknock, samt ska följa Boverkets byggregler för bostäder för till exempel tillgänglighet och användbarhet. Ett komplementbostadshus ska uppfylla kraven för en komplett bostad.
  • Tillbyggnad; max 15 kvm, max bostadshusets taknockshöjd, kan inte delas upp på flera tillbyggnader eller flera tillfällen.
  • Inreda ytterligare en bostad (lägenhet) i befintlig bostad; ska följa Boverkets byggregler för bostäder, till exempel för tillgänglighet och användbarhet.
  • Två takkupor; ett en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor får byggas till med högst två attefallstakkupor. Det går att göra vid olika tillfällen. Om det redan finns en takkupa på ett bostadshus får endast en ytterligare takkupa byggas. Har du redan två eller flera takkupor behöver du söka bygglov för fler takkupor. Takkuporna får sammanlagt inte uppta mer än hälften av takfallet och de får inte innebära ett ingrepp i bärande konstruktion.

  Ej tillsammans med nybyggnad

  Attefallsreglerna gäller endast redan existerande en- och tvåbostadshus som har bygglov med slutbesked. Man kan alltså inte kombinera en attefallsåtgärd med ett bygglov för nybyggnation. Även radhus räknas som ett en- eller tvåbostadshus.  

  Vid en attefallsåtgärd kan du bortse från detaljplanens bestämmelser (om den inte säger något om just attefallsåtgärder) och till exempel bygga på mark som inte får bebyggas, så kallad prickad mark.

  Utgångsläge = 4,5 meter från gräns

  Som utgångsläge ska byggnaderna vara placerade minst 4,5 meter från tomtgränsen, men får placeras närmare tomtgränsen om berörda grannar medger det. Du behöver då skicka med ett medgivande från grannen i din ansökan. Medgivandet ska vara skriftligt på en situationsplan som tydligt visar den tänkta byggnaden. Grannen ska skriva under med fastighetsbeteckning och underskrift. Det går inte att uppföra en komplementbyggnad eller tillbyggnad närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om den gränsar till en allmän plats till exempel en väg, gata eller parkmark, eller till allmän väg utanför detaljplan. Då krävs det bygglov.

  Du måste placera byggnaden 30 meter från järnväg, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner.

  Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 kvm tillsammans. Om du har ett attefallshus som är mindre än 30 kvm kan du bygga till det så att det blir 30 kvm. Du behöver då göra en anmälan till kommunen.

  När det gäller attefallstillbyggnad så kan denna bara utföras en gång. Det är alltså inte möjligt att först göra en tillbyggnad, och därefter ytterligare en tillbyggnad. Detta gäller även om den första tillbyggnaden är mindre än 15 kvm.

  Däremot så kan du bygga såväl attefallshus som attefallstillbyggnad på en fastighet.

  Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 kvm tillsammans. Om du har ett attefallshus som är mindre än 30 kvm kan du bygga till det så att det blir 30 kvm. Du behöver då göra en anmälan till kommunen.

  Ibland behövs bygglov

  Attefallsreglerna gäller inte om din fastighet finns i ett område med en detaljplan som säger att det krävs bygglov för till exempel attefallshus, eller om din fastighet finns inom eller i anslutning till en flygplats eller i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret. Möjligheterna att bygga attefallshus påverkas också av om din fastighet finns i ett område som är särskilt värdefullt ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

  På Kungsbackas webbkarta kan du se vilka områden i kommunen som räknas till riksintresse för kulturmiljövård, kulturreservat eller byggnadsminnen inom kommunala kulturmiljöer. Du kan också se vilka byggnader som är utpekade i länsstyrelsens bebyggelseinventering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

  Kungsbackas webbkarta 

  Klicka på Kultur i högerspalten och sedan i Kulturmiljöprogram eller Kulturhistoriska byggnader.

  Dispens för strandskydd

  För att bygga ett attefallshus inom strandskyddat område ska du ansöka om strandskyddsdispens.

  Läs mer om strandskydd 

  Avlopp

  Om du har kommunalt vatten och avlopp och ska ansluta ditt attefallshus, så måste du ansöka om ytterligare en lägenhetsavgift innan du ansluter.

  Kommunalt vatten och avlopp 

  Om du har enskilt avlopp ska du kontakta avdelningen för Miljö & Hälsoskydd som gör en bedömning av den befintliga avloppsanläggningen för att se om den klarar mer belastning. Om anläggningen inte klarar kraven kan du behöva rusta upp den eller bygga en ny. Alla ändringar av anläggningen ska anmälas.

  Enskilda avlopp 

  Avgifter för enskilda avlopp 

 • Balkong

  +

  Du behöver inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad i form av en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel, som till exempel skorsten, på ett en- och tvåbostadshus, oavsett om du bor inom eller utom område med detaljplan. Det gäller även om kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglov krävs för sådana tillbyggnader.

  Tillbyggnaden får inte vara närmare tomtgräns än 4,5 meter, placeras den närmre behöver du berörd grannes godkännande.

  Om du vill bygga en större balkong, eller om du bor inom ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt behöver du bygglov för en liten tillbyggnad. 

 • Bastu

  +

  För en bastu inomhus behöver du normalt inte bygglov men om bastun är utomhus så beror det på storleken på bastun.

  Du behöver inte söka bygglov för:

  • Bastu inomhus om inga utvändiga ändringar görs
  • Bastu mindre än 15 m² utomhus, om byggnaden ryms inom friggebodsreglerna.

   Du behöver göra en anmälan för:
  • Bastu större än 15 m² utomhus. Då gäller reglerna för attefallshus.

   Tänk på att en eventuell kamin eller eldstad kräver en anmälan.
 • Brygga

  +

  En brygga med mer än 10 båtplatser räknas som en småbåtshamn och är bygglovspliktig. För mindre bryggor krävs inte bygglov. 

  Om du ska bygga en brygga inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelser. Detta gäller oavsett storlek på bryggan. 

  Det kan också krävas en anmälan om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen när man ska bygga en brygga.

  Läs mer om strandskydd

  Läs mer om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen i Halland

 • Byggbodar

  +

  Om byggbodarna ställs upp en längre tid på en annan fastighet än den som fått bygglov krävs ett tidsbegränsat lov. Bygglov behövs också för byggbodar som är mer än två våningar eller används mer varaktigt för till exempel övernattning eller kontor.

 • Båt - uppställning eller vinterförvaring

  +

  Det krävs inte bygglov för uppställning över vintern för max två enheter av båt, husbil eller husvagn på egen tomt om de placeras nära bostadshuset. Uppställning av flera båtar räknas som upplag och kräver bygglov.

  Båten ska stå 4,5 meter från fastighets- eller tomtgränsen. Det är dock möjligt att placera båten närmare gränsen än 4,5 meter om grannarna har sagt okej till det. 

 • Bärande konstruktion (bärande vägg)

  +

  Ändring av en byggnads bärande konstruktion, exempelvis ingrepp i en bärande vägg, är anmälningspliktigt.

 • Carport

  +

  Carport kräver oftast bygglov, men det finns vissa undantag om du bor utanför detaljplanerat område. Om du bor inom detaljplanerat område och vill sätta upp en vägg på en befintlig carport behöver du också bygglov.

 • Container

  +

  En container kräver oftast bygglov, om den är uppställd under en längre period.

 • Dela en bostad till två

  +

  Att dela en bostad, det vill säga att inreda ytterligare en bostad  i befintlig bostad, kräver en anmälan och ett startbesked. Alla bostäder ska följa Boverkets byggregler för bostäder, till exempel för tillgänglighet och användbarhet.

 • Dränering

  +

  Dränering kräver inte bygglov. Ändrar du den blivande markhöjden mer än 0,5 meter i samband med dränering krävs marklov inom detaljplanelagt område.

 • Dörr

  +

  Att sätta in en ny dörr är en fasadändring och kräver därför bygglov inom detaljplanelagt område. 

  Innerdörr kan kräva anmälan vid ny håltagning i bärande vägg eller vägg som är brandklassad.

 • Ekonomibyggnader

  +

  Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är lovpliktiga inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse, men kräver varken bygglov eller anmälan om det ligger utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

  Om du är osäker på om din fastighet ligger inom sammanhållen bebyggelse kan du kontakta bygglovsavdelningen för en bedömning. 

 • Eldstad

  +

  När du ska installera eller väsentligt ändra en befintlig eldstad behöver du göra en anmälan.

  Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal, som normalt är anmälningspliktiga:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets. 

  Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
  • Byte av eldstadsplan
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

  Ta gärna tidig kontakt med en skorstensfejarmästare som kan hjälpa dig i din planering. Tänk också på att installationen ska besiktigas i sin helhet, så bygg inte igen den innan besiktningen.

  Sotning och skorstensfejarmästare

  Inom vissa detaljplaner i Kungsbacka kommun är det inte tillåtet med eldstäder. Om du bor i ett område där eldstad inte är tillåtet kommer vi att informera dig om det när du gjort din anmälan.

 • Fasadändring

  +

  Om du bor inom detaljplanerat område och ska byta färg eller material på tak eller fasad kan det kräva bygglov. Om färgen eller materialet väsentligt ändrar byggnadens karaktär, till exempel från svart till rött, krävs det bygglov.

  Om du är osäker om det krävs bygglov kan du besöka Öppet hus för rådgivning. Öppettider för Öppet hus.

  Om byggnaden ligger inom detaljplanerat område och är kulturhistoriskt värdefull krävs det alltid bygglov för att byta färg eller material på tak eller fasad. Utanför detaljplanerat område krävs det inte bygglov för att byta färg eller material på tak eller fasad.

  Sätta in dörr eller fönster

  • Om du bor inom detaljplan behöver du bygglov för att sätta in nya dörrar eller fönster.
  • Om du bor utanför detaljplan behöver du inte bygglov för att sätta in nya dörrar eller fönster.
 • Friggebod

  +

  En friggebod kräver inte bygglov och är en mindre komplementbyggnad på max 15 kvm till ett en- eller tvåbostadshus. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

  Komplement till bostadshus

  Eftersom en friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus måste det därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad. Friggeboden ska också finnas nära bostadshuset, så att det syns att den är ett komplement till det.

  Medgivande från grannar

  Om du vill placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov. Gränsar din tomt till mark som enligt detaljplanen utgör allmän plats till exempel en väg, gata eller parkmark, eller till allmän väg utanför detaljplan, så måste friggeboden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. 

  Användningsområde

  Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu och båthus. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

  Får en friggebod se ut hur som helst?

  Friggeboden ska ha en lämplig form och färg. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

  Planbestämmelser

  Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på mark som normalt inte får bebyggas, så kallad punktprickad mark. Du får även bygga en friggebod trots att du redan byggt den maximala area som detaljplanen tillåter får bebyggas.

  Strandskydd

  Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Inom Kungsbacka kan det variera mellan 100-300 meter.

  Läs mer om strandskydd

 • Fönster

  +

  Om du byter ut ett gammalt fönster mot ett nytt som är lika stort, behöver du inte bygglov.

  Om du sätter in ett nytt fönster där det tidigare inte har varit ett fönster räknas det som en fasadförändring och kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för fönster.

 • Husvagn och husbil - uppställning och vinterförvaring

  +

  Det krävs inte bygglov för uppställning över vintern för max två enheter av båt, husbil eller husvagn på egen tomt, om de placeras nära bostadshuset.  

  En husvagn som står uppställd på samma ställe under en längre tid än en normal säsong betraktas som en byggnad som det krävs bygglov för. Ställs flera husvagnar upp permanent kan det räknas som en camping vilket kräver bygglov.

  Husvagnen eller husbilen ska stå 4,5 meter från fastighets- eller tomtgränsen. Det är dock möjligt att placera demn närmare gränsen än 4,5 meter om grannarna har sagt okej till det. 

 • Inglasning av uteplats eller balkong

  +

  Inglasning av en uteplats eller balkong under tak, i direkt anslutning till ett hus, kräver bygglov eftersom det räknas som en tillbyggnad.

  Om du ska glasa in max 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus kan det klassas som en attefallstillbyggnad och kräver då inte bygglov, men är anmälningspliktig.

 • Inreda ytterligare en bostad eller lägenhet

  +

  Du får utan bygglov inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus (en- eller tvåbostadshus). Men du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du kan börja bygga. 

  När du inreder ytterligare en bostad gäller Boverkets byggregler för bostäder till exempel tillgänglighet och användbarhet.

  Läs mer om att inreda ytterligare en bostad hos Boverket.

 • Komplementbyggnad eller komplementbostadhus på 30 kvm

  +

  Du kan bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på max 30 kvm byggnadsarea utan bygglov. Men du behöver göra en anmälan till bygglovsavdelningen och få ett startbesked innan du börjar bygga. 

  Byggnaderna får max vara 4,0 m från mark till taknock. Ett komplementbostadshus ska följa Boverkets byggregler för bostäder för till exempel tillgänglighet och användbarhet. Ett komplementbostadshus ska uppfylla kraven för en komplett bostad.

 • Kulturhistoriska byggnader

  +

  På Kungsbackas webbkarta kan du se vilka områden i kommunen som räknas till riksintresse för kulturmiljövård, kulturreservat eller byggnadsminnen inom kommunala kulturmiljöer. Du kan också se vilka byggnader som är utpekade i länsstyrelsens bebyggelseinventering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

  Kungsbackas webbkarta

 • Laddstolpar för elbilar

  +

  Du behöver inte bygglov för att sätta upp laddstolpar, men om det innebär en väsentlig ändring på till exempel brandskydd behöver du göra en anmälan till kommunen. 

 • Mark (höja eller sänka marknivån)

  +

  Bor du inom detaljplan och ska schakta eller fylla ut så att det avsevärt ändrar tomtens höjdläge behöver du marklov. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett sådant område.

  Samråd vid väsentliga ändringar 

  Utom detaljplan kan du vid större markförändringar som väsentligt ändrar naturmiljön behöva ansöka om samråd hos länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ miljöbalken. Samråd kan gälla ledningar, husbehovstäkter eller vindkraftverk lägre än 50 meter.  

 • Mur

  +

  En mur räknas som mur oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. Murar kräver bygglov, men det finns undantag.

  Undantag – murar som skyddar en uteplats inom detaljplan

  Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område och vill bygga en mur för att skydda din uteplats behöver du inte bygglov om:

  • muren uppförs inom 3,6 meter från huset och
  • muren inte är högre än 1,8 meter och
  • muren inte ligger närmre tomtgränsen än 4,5 meter.

  Om de två första kriterierna är uppfyllda, men muren ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du medgivande från din granne. Medgivandet bör vara skriftligt. Om grannen inte ger sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

  Observera att du kan bygga murar med andra mått, om du ansöker om bygglov och får det.

  Undantag – murar utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse

  Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus om åtgärden inte ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

  Om muren ligger närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

  Tänk på att inte försämra sikten med din mur

   Se broschyren Klipp häcken

 • Måla om

  +

  Om du bor inom detaljplanerat område och ska byta fasad- eller takfärg kan det kräva bygglov. Om färgen väsentligt ändrar byggnadens karaktär, till exempel från rött till vitt, krävs det bygglov.

  Om du är osäker om det krävs bygglov kan du besöka Öppet hus för rådgivning. Öppettider för Öppet hus.

  Om byggnaden ligger inom detaljplanerat område och är kulturhistoriskt värdefull krävs det alltid bygglov för att byta fasad- och takfärg. Utanför detaljplanerat område krävs det inte bygglov för att byta fasad- eller takfärg.

 • Padel

  +

  Om det krävs bygglov eller inte för padelbanor beror på var de är placerade och om det är inomhus- eller utomhusbanor. Denna guide gäller utifrån de rättsfall som finns idag:

  Inomhusbanor: kräver alltid bygglov, oavsett om byggnaden ska byggas just för padelbanorna, eller redan står där idag. Om lokalen används för något annat idag behöver du söka bygglov för ändrad användning. Enda undantaget är om det finns ett befintligt bygglov för sporthall eller liknande

  Utomhusbanor utan tak utanför detaljplan: om banorna finns utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för själva banorna. Däremot kan saker runt omkring, som till exempel parkering, omklädningsrummen eller verksamheten i sig kräva bygglov. Om det blir många banor kan det räknas till idrottsanläggning. Då krävs det bygglov.

  Utomhusbanor utan tak inom detaljplan: Om banorna är utomhus och inom ett område som enligt detaljplanen är planerad för till exempel idrottsverksamhet eller besöksverksamhet krävs inte bygglov. Men om det blir många banor kan det räknas till idrottsanläggning. Då krävs det bygglov. Om banorna är utomhus och inom ett område som enligt detaljplanen är planerad för till exempel industri eller kontor krävs bygglov.

  Observera att utgångläget för att få ett positivt bygglov inom detaljplan är att planen tillåter till exempel idrottsverksamhet, besöksnäring eller centrumverksamhet. Om detaljplanen medger till exempel industri eller kontor är det svårt att få ett positivt bygglov.

  Du kan hitta detaljplaner, planbestämmelser och planbeskrivningar här: Kungsbackas karta

  Om du är osäker på om det behövs bygglov eller inte kan du alltid söka bygglov; kommunen prövar då ditt specifika fall.

 • Parkeringsplatser

  +

  Parkeringsplats kräver inte bygglov om det gäller anläggning av en eller två platser på en tomt med ett en- eller tvåbostadshus. I övrigt krävs bygglov.

  Tänk på att om du ändrar markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område.

 • Pergola

  +

  En pergola kräver oftast inte bygglov. En pergola ska ha en gles konstruktion, det vill säga att man tydligt ska kunna se igenom den från alla håll. En tumregel är att det ska vara minst hälften luft. En pergola får inte ha ett täckande tak.  

 • Planlösning

  +

  En betydande ändring i en byggnads/lägenhets planlösning, som till exempel påverkar tillgängligheten, brandutrymning, vatten eller ventilation, är anmälningspliktigt.

 • Pool

  +

  En pool som är nersänkt i marken eller sticker upp högst 1,2 meter ovanför marken behöver inget bygglov. Däremot kan du behöva lov för åtgärder som följer med poolbygget, till exempel tak över poolen, altandäck runt poolen, plank eller mur i närheten, eller stora förändringar i marknivån.

  Så länge poolen inte sticker upp mer än 1,2 meter kan du bygga den på prickad mark eller nära tomtgränsen utan bygglov.

  Du behöver söka lov för

  • Pool med en höjd över 1,2 meter
  • Markarbeten om marknivån höjs eller sänks 50 centimeter eller mer
  • Murar runt poolen oavsett höjd
  • Plank som är högre än 1,1 meter
  • Skärmtak/skydd som är högre än 1,1 meter

  Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov.

  Bygg barnsäkert

  Det är viktigt att du bygger poolen barnsäkert och att du har ett bra skydd runt den så att ingen kan trilla ner i den. Boverkets byggregler innehåller föreskrifter om skydd mot drunkning som du måste följa.

  Om vattnet är djupare än 20 cm krävs skydd mot olycksfall. Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med till exempel skyddsnät.

  Om du har kommunalt vatten och avlopp

  Läs mer om hur du fyller och tömmer din pool om du har kommunalt VA.

  Om du har enskilt vatten och avlopp

  Du ska inte släppa ut vattnet från poolen till din egen infiltration, markbädd eller minireningsverk eftersom det kan skada anläggningen. Det är därmed absolut förbjudet att släppa ut poolvattnet i avloppsanläggningen.

  När det gäller tömning av poolen är första valet att göra det på tomten, det vill säga på gräsbevuxen mark eller genom att anlägga en stenkista eller mindre infiltration under förutsättning att det är genomsläpplig mark och inte tät lera. Kontrollera först att det inte finns några vattenkällor i närheten.

  I andra hand får du tömma poolvattnet till dagvattennätet eller dike. Se också till att dagvattennätet eller diket inte mynnar ut i en bäck med fiskar eller annat område som är känsligt. Det är alltid viktigt att du inte skapar problem för dina grannar.

  Är du tveksam om bäcken eller liknande är känslig för påverkan från poolvatten, kontakta Miljö & Hälsoskydd.

 • Rivning av byggnad

  +

  När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ett rivningslov. Bor du utom detaljplan och ska riva en huvudbyggnad behöver du göra en anmälan om rivning.

  Du behöver inte söka rivningslov för byggnader som det inte behövs bygglov för, så som en friggebod.

  Om du tänker riva en gammal byggnad måste du först kontrollera om den har kulturhistoriskt värde. 

  Kontakta kommunens antikvarie 

 • Skylt

  +

  Inom detaljplan måste du söka bygglov för skyltar, i skyltprogrammet finns information om hur du gör det. För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov, däremot kan andra tillstånd behövas.

  Skyltprogram för Kungsbacka.

  Trottoarpratare

  Vill du som näringsidkare använda en trottoarpratare på allmän plats i Kungsbacka måste du söka tillstånd. Trottoarprataren måste också vara av en godkänd modell och placeras på rätt sätt. 

  Läs mer om trottoarpratare och att använda en offentlig plats.

 • Skärmtak

  +

  Du behöver inte bygglov för att uppföra skärmtak över uteplats vid bostadshus, altan, balkong eller entré på sammanlagt max 15,0 kvadratmeter och med ett avstånd till tomtgräns på minst 4,5 meter.

  Om du vill bygga skärmtaket närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du medgivande av din granne. Medgivandet bör vara skriftligt. Om grannen inte ger sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga eller inte.

  Gränsar din tomt till mark som enligt detaljplanen utgör allmän plats till exempel en väg, gata eller parkmark, eller till allmän väg utanför detaljplan, så måste skärmtaket placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen om det ska vara bygglovsfritt.

 • Solfångare och solcellsskärmar

  +

  Du behöver normalt inte bygglov för att få installera solceller på ett hus. Lagen gäller de flesta hus, men inte alla. Undantag är exempelvis hus med platta tak där man ska söka bygglov. Detta beror på att solcellerna ofta behöver vinklas upp och därmed ligger de inte i hustakets riktning.

  Även byggnader som är värdefulla ur kulturhistorisk, konstnärlig eller miljömässig synpunkt kommer behöva bygglov för att få installera solceller.

  Följande kriterier gäller för bygglovsbefriade solfångare

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

  I vår kommun har vi riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintresse omges av så kallad påverkansområden. Inom påverkansområden för buller eller annan risk samt övriga påverkansområden krävs bygglov inom detaljplanerat område för att montera solcellspaneler och solfångare på byggnader.

 • Staket och plank

  +

  Staket

  Du kan utan bygglov bygga ett staket som är 1,1 meter högt ovanför befintlig marknivå. Staketet kan vara tätt, det vill säga att man behöver inte kunna se igenom det. Det är bra om staketet står så långt från tomtgränsen att det kan skötas från båda håll.

  Du kan också utan bygglov bygga ett staket som är 1,8 meter högt ovanför befintlig marknivå om det har liggande ribbor och minst 50 procent genomsiktlighet. Ribborna måste vara liggande för att man ska kunna se igenom staketet även från sidan.

  Du kan även kombinera de två alternativen där du bygger ett 1,1 meter högt staket som är tätt och fortsätter upp till 1,8 meter med liggande ribbor och 50 procent genomsiktlighet.

  Höjden på staketet mäts från marknivån, även om staketet finns på till exempel en altan.

  Om du har planer på att bygga många eller långa staket, kan det krävas bygglov oavsett höjd.

  Plank

  Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort. Plank kräver bygglov, men det finns undantag.

  Undantag – plank som skyddar en uteplats inom detaljplan

  Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område och vill bygga ett plank för att skydda din uteplats behöver du inte bygglov om:

  • planket uppförs inom 3,6 meter från huset och
  • planket inte är högre än 1,8 meter och
  • planket inte ligger närmre tomtgränsen än 4,5 meter.

  Om de två första kriterierna är uppfyllda, men planket ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du medgivande från din granne. Medgivandet bör vara skriftligt. Om din tomt gränsar till mark som enligt detaljplanen utgör allmän plats till exempel en väg, gata eller parkmark kan du inte få medgivande från någon granne. Då måste du placera planket längre från tomtgräns än 4,5 meter för att det ska vara bygglovsfritt. 

  Höjden på staketet mäts från marknivån, även om staketet finns på till exempel en altan.

  Observera att du kan bygga plank med andra mått och placeringar, om du ansöker om bygglov och får det.

  Undantag – plank och murar utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse

  Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus om åtgärden inte ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

  Om planket ligger närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt.

  Om din tomt gränsar till allmän väg kan du inte få medgivande från någon granne. Då måste du placera planket längre från tomtgräns än 4,5 meter för att det ska vara bygglovsfritt. 

  Om grannen inte ger sitt medgivande, eller om du vill bygga plank närmare en allmän väg kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

  Tänk på att inte försämra sikten med ditt staket eller plank 

  Se broschyren Klipp häcken.

 • Tak - byta, måla eller lägga om tak

  +

  Om du bor inom detaljplanerat område och ska byta takfärg eller takmaterial kan det kräva bygglov. Om färgen eller materialet väsentligt ändrar byggnadens karaktär, till exempel från svart till rött, krävs det bygglov.

  Om du är osäker om det krävs bygglov kan du besöka Öppet hus för rådgivning. Öppettider för Öppet hus.

  Om byggnaden ligger inom detaljplanerat område och är kulturhistoriskt värdefull krävs det alltid bygglov för att byta takfärg eller takmaterial. Utanför detaljplanerat område krävs det inte bygglov för att byta takfärg eller takmaterial.

 • Takkupa

  +

  Du kan bygga två takkupor utan bygglov. Du behöver dock oftast göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

  Om följande kriterier är uppfyllda behöver du inte söka bygglov, utan då räcker det att du gör en anmälan:

  • de får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
  • efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset
  • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset
  • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
  • takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • att attefallsåtgärder inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

  Läs mer om takkupor hos Boverket

 • Tillbyggnad

  +

  Tillbyggnader är bygglovspliktiga. Är tillbyggnaden 15 kvadratmeter eller mindre kan den klassas som en attefallstillbyggnad och kräver då inte bygglov, men är anmälningspliktig.

  På fastigheten kan du bara göra en bygglovsbefriad tillbyggnad vid ett tillfälle. Du kan inte dela upp den bygglovsbefriade arean på flera tillbyggnader. Du kan till exempel inte göra en tillbyggnad på 7 kvm ett år och ytterligare en på 8 kvm nästa år, i så fall måste du söka bygglov för tillbyggnad nummer två.

 • Trappa

  +

  En trappa kräver sällan bygglov. Är det en ny trappa inomhus är den anmälningspliktig då den ändrar planlösningen och påverkar den bärande konstruktionen.

 • Växthus

  +

  Ett växthus är en komplementbyggnad. Man kan antingen utforma den så att den går under friggebodsreglerna eller Attefallreglerna, eller så kan man söka bygglov för den.

  Friggebod

  Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Läs mer under rubriken Friggebod, högre upp i listan.

  Attefall

  En attefallbyggnad får vara max 30 kvadratmeter byggnadsarea. Läs mer under rubriken Attefallsåtgärder, högre upp i listan.

 • Ändrad användning av byggnad eller lokal

  +

  Vill du ändra användningen i en byggnad, lokal eller bostad krävs alltid bygglov. Det gäller till exempel om du ändrar från kontor till bostad, affärsverksamhet till restaurangverksamhet, ladugård till verkstad, bostad till förskola, samt garage till boendeyta.

  Det gäller även om du inte behöver göra några byggnadstekniska förändringar och gäller också om ändrade verksamheten bara handlar om en del av byggnaden.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka