Så mycket kostar ett bygglov eller anmälan

Det finns flera saker som påverkar vad ditt bygglov eller din anmälan kommer att kosta, till exempel vad du ska bygga och om du bor innanför eller utanför detaljplan.

Exempel på vad det kan kosta

Kostnad i kronor

Nybyggnad av enbostadshus som följer detaljplan

 

Nybyggnadskarta (max 5 000 m2 fastighet)

 9 000

Bygglov

31 200

Utstakning

6 000

Lägeskontroll

4 200 (moms tillkommer)

Summa

50 400

Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma

27 000          

 

 

Nybyggnad av större garage som följer detaljplan

 

Utdrag ur kartdatabasen, eventuellt kompletterat med fältmätning

 900-5 400

Bygglov

19 200

Utstakning (om garaget placeras närmare gräns än två meter)

4 800

Summa

24 900-29 400

Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma

8 000-27 000          

 

 

Exempel på andra bygglov

 

Observera att kostnad för kartunderlag och eventuell planavgift tillkommer

 

Bygglov för uterum som följer detaljplan

5 400

Bygglov för mur eller plank som följer detaljplan (utan tekniskt samråd)

8 400

Bygglov för utvändig ändring (utan tekniskt samråd)

4 800

 

 

Attefallsåtgärder och eldstad

 

Observera att kostnad för kartunderlag tillkommer

 

Komplementbyggnad, (utan tekniskt samråd)

7 200

Komplementbostadshus, (utan tekniskt samråd)

7 200

Tillbyggnad, (utan tekniskt samråd)

6 600

Ytterligare en bostad, (utan tekniskt samråd)

6 600

Braskamin

4 200 

 

 

Övrigt

 

Strandskyddsdispens 

10 800

Förhandsbesked utanför detaljplan

19 200

 

 

Reducerad avgift vid längre handläggningstid

Byggnadsnämnden ska ta beslut senast tio veckor efter att ett ärende har kommit in till nämnden och är komplett med godkända underlag. Om denna tid överskrids, reduceras avgiften med 20 procent för varje ny påbörjad vecka som Byggnadsnämnden inte har tagit beslut i ärendet. För anmälan är tidsfristen fyra veckor. Lagändringen gäller ärenden som kommit in från och med 1 januari 2019.

Kommunfullmäktige beslutar taxan

Avgifterna är uträknade efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2019-08-13, § 107.

Synpunkter på avgift 

Om du anser att den avgift vi har fakturerat dig på något sätt är felaktig, kan du skriva till oss så tar vi ställning till om det finns anledning att ändra avgiften. 

Skicka undertecknad blankett till:
Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Överklagan

Du kan välja att överklaga vårt beslut om avgift till Länsstyrelsen i Hallands län. Överklagandet ska ske skriftligt och ha inkommit till Byggnadsförvaltningen senast tre veckor efter den dag du fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid skickar Byggnadsförvaltningen detta samt handlingar i ärendet till Länsstyrelsen.

I din överklagan anger du:

• Vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, beslutsdatum och vad beslutet avser.

• Hur du begär att beslutet ska ändras och varför.

• Klagandens namn (ditt namn), adress, telefonnummer och personnummer eller organisationsnummer.

• Skrivelsen ska vara egenhändigt undertecknad av klaganden (dig) eller hans/hennes ombud. Om överklagan sker genom ombud måste du även skicka in en fullmakt.

Skicka din överklagan till: 
Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Nedanstående exempel gäller ur den äldre taxan. Den gäller för ärenden som kommit in till kommunen till och med den 30 september 2019

 • Exempel ur den äldre taxan

  +

  Exempel på åtgärder

  Kostnad i kronor

  Nybyggnad av hus < 200 m2

   
  Karta inom detaljplan  ca 7 000
  Karta utom detaljplan (Tillkommer eventuellt kostnad för inmätning av byggnad och fastighetsgräns) ca 700
  Bygglov för 200 m2 bruttoarea (alla våningsplan) 35 000– 40 000
  Utstakning, beroende på hur tomten ser ut 8 000–12 000
  Lägeskontroll 800/h

  Summa

  45 100–61 500 

  Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma 27 000          
     

  Garage 50 m2

   
  Bygglov för garage, 50 m2 ca 9 000
  Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma 8 000–27 000
     

  Enklare tillbyggnader

   
  Bygglov för uterum ca 5 000
  Bygglov för bygglovspliktig mur eller plank ca 5 000
  Bygglov för utvändig ändring  2 000-4 000
  En tillbyggnad på 100 kvm mellan 12 000 och 23 000
     

  Anmälan av attefallsåtgärder 

   
  Komplementbostad, 25 m2 ca 7 000
  Komplementbyggnad 25 m2, oisolerad ca 5 700
  Tillbyggnad, max 15 m2 ca 6 500
  Ytterligare en bostad ca 3 500 
     

  Anmälan av övriga åtgärder

   
  Braskamin ca 1 200 
  Ändring av konstruktion 1 400-6 500
     

  Övrigt

   
  Strandskyddsdispens  5 600
  Förhandsbesked 6 500–10 500
  Underrättelse om avslag timtaxa
  Avslag nämnd timtaxa
  Återtagande av ärende timtaxa
  Avvisning efter första kompletteringsbegäran timtaxa