Beslut

När vi granskat ärendet och fått in eventuella remissvar kan vi fatta beslut.

Ett beslut om bygglov är en bekräftelse på att åtgärden du ansökt om är godkänd, men inte ett besked om att du får börja bygga. För att få börja bygga krävs även ett startbesked.

Om dina grannar har lämnat negativa synpunkter på din bygglovsansökan får de möjlighet att överklaga beslutet. De får ett brev när beslutet är fattat med information om hur de kan överklaga.

När ditt bygglov har vunnit laga kraft, har du två år på dig att påbörja byggnadsarbetena, annars upphör bygglovet att gälla. Du ska avsluta arbetet inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Observera att startbesked krävs innan byggnadsarbete får påbörjas.

Om du får en avstyrkan 

Om din ansökan strider mot plan- och bygglagen får du först en avstyrkan. I den kan du läsa varför bygglov inte kan ges. 

När du har fått en avstyrkan har du möjlighet att:

  • ändra eller återkalla din ansökan 
  • tillföra ny information  
  • begära att få ansökan prövad av politikerna i byggnadsnämnden

Du kan inte överklaga en underrättelse om avstyrkan. Däremot kan du överklaga ett beslut som tagits i byggnadsnämnden eller i byggnadsnämndens arbetsutskott.

Om du får ett negativt beslut och vill överklaga

Om du anser att Byggnadsförvaltningen har fattat ett felaktigt beslut, kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen. 

Om du vill överklaga Byggnadsnämndens beslut gör du en skrivelse som är riktad till Länsstyrelsen i Hallands län, men du skickar den till Kungsbacka kommun.

Märk själva överklagan med:
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Skicka till:
Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att du tagit del av beslutet. Datumet då du tog del av beslutet bestäms av det datum som du signerar delgivningskvittot. Delges du beslutet via en rekommenderad försändelse räknas det från det datum då du hämtar ut försändelsen.

Har du blivit delgiven via Post- och inrikestidningen måste kommunen ha ditt överklagande senast 28 dagar från publiceringsdatumet. 

I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar genom att ange beslutsdatum och beslutsnummer, ärendets diarienummer och vilken fastighet beslutet gäller. Ange tydligt i rubriken att skrivelsen är en överklagan. I skrivelsen ska du ange varför du anser att beslutet är felaktigt och hur du vill att det ska ändras. Skicka med handlingar som stödjer det du vill framföra. Uppge ditt namn, din adress och ett telefonnummer där du kan nås dagtid. Glöm inte att skriva under överklagandet tillsammans med ett namnförtydligande. Om du använder dig av ett ombud måste du skicka med en fullmakt.

Ärendet skickas vidare till länsstyrelsen som granskar om beslutet gått rätt till. Det tar i snitt tre månader att få svar från länsstyrelsen. 

Överklagande till högre instans

Om du är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan du överklaga till mark- och miljödomstolen. Efter mark- och miljödomstolen finns det möjlighet att överklaga till mark- och miljööverdomstolen, men då krävs ett prövningstillstånd. Med det menas att ärendet ska vara av ett mer allmänt intresse för att rätten ska ta upp det för prövning.

Gå vidare till tekniskt samråd

I de flesta fall kallas du och din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd.