Tekniskt samråd

I ärenden som kräver ett bygg-, mark- eller rivningslov eller en anmälan behöver du och din kontrollansvarige i många fall träffa oss på Byggnadsförvaltningen för ett tekniskt samråd.

Vi skickar alltid ut en kallelse till tekniskt samråd om det krävs för ditt ärende. När du får kallelsen kontaktar Byggnadsförvaltningen för att boka tid för det tekniska samrådet.

Vid det tekniska samrådet måste byggherren och kontrollansvarig närvara. I vissa fall kan fler personer behöva närvara, exempelvis projektörer och entreprenörer. Vid samrådet upprättas ett samrådsprotokoll.

Vid samrådet gör vi bland annat en genomgång av:  

 • Arbetets planering och organisation 
 • Byggnadens energianvändning, säkerhet och konstruktion 
 • Förslag till kontrollplan och andra inlämnade handlingar 
 • Behov av arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder 
 • Behov av ett färdigställandeskydd 
 • Behov av utstakning 
 • Behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked 
 • Behov av ytterligare samråd 

Om samrådet gäller en rivningsåtgärd går vi även igenom hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats.

Stora byggprojekt kan behöva flera tekniska samråd och att vi diskuterar delar av projekteringen i ett tidigt skede.

Gå vidare till startbesked

När du fått ditt startbesked kan du börja bygga.

Förklaring av dokument till det Tekniska samrådet

 • Kontrollplan

  +
  Kontrollplanen tar upp vad som ska kontrolleras för att byggprojektet ska få god kvalitet och uppfylla lagar och regler.

  Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in, helst en vecka innan det tekniska samrådet. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att upprätta ett förslag till kontrollplan.

  I kontrollplanen ska du ange:

  • vilka kontroller som ska göras, av vem, hur och mot vad
  • vilka intyg och övriga handlingar som ska redovisas för byggnadsnämnden 
  • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
  • vilka arbetsplatsbesök som bör göras

  Om kontrollplanen gäller en rivningsåtgärd ska du också ange vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

  Vid det tekniska samrådet går vi gemensamt igenom förslaget till kontrollplan och de ändringar som eventuellt behöver göras, därefter fastställs en kontrollplan för projektet.