Karta för bygglov och anmälan

När du söker bygglov eller gör en anmälan ska du lämna in en situationsplan. Beroende på vad du ska bygga och var du bor ska situationsplanen antingen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan.

Beställ karta via e-tjänst

Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan genom vår e-tjänst.

Vilken karta behöver jag?

Nybyggnadskarta behövs när du söker bygglov för att bygga ett nytt bostadshus eller en ny verksamhet i hela kommunen. Det gäller vid nybyggnad av enbostadshus både inom och utom detaljplan, eller vid nybyggnad av verksamhet inom detaljplan. Även vid större tillbyggnader av verksamheter behövs en nybyggnadskarta. Handläggningstiden för en nybyggnadskarta är cirka tre veckor.

Kartunderlag för situationsplan används bland annat när du anmäler så kallade attefallsåtgärder eller söker bygglov för tillbyggnader och komplementbyggnader i hela kommunen.

Kartavdelningen kan lämna besked om vilken karta du ska använda.

Hur länge är kartan giltig?

Vid bygglovsansökan får nybyggnadskartan eller kartunderlaget vara max två år. Kartan gäller för en bygglovsansökan, och är förbrukad när ett bygglov har beviljats eftersom kartan då inte längre stämmer mot verkligheten.

Vad ska framgå av kartunderlaget?

Vid nybyggnad eller tillbyggnad ska byggnaden ritas in på kartunderlaget. Planerade byggnader behöver vara måttsatta så att byggnadernas sammanlagda area går att räkna ut. Deras placering på fastigheten bör vara låst genom att minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser anges på situationsplanen. Du måste också ange en plushöjd för golvnivån för byggnaden. Gäller din ansökan mur eller plank, krävs också minst två avstånd vinkelrätt till tomtgräns.

Taxa 2019

En nybyggnadskarta för en villatomt kostar 5200kr utom plan och 6975kr inom plan. 

Ett kartunderlag för situationsplan kostar 698kr. Kartunderlaget kan levereras digitalt för en tilläggskostnad om 698kr. Ibland krävs en inmätning av fastighetsgräns och/eller byggnad och då beräknas kostnaden på ett timpris på 800 kr per timme.