Från byggstart till inflyttning

När får jag börja bygga och hur gör jag om jag vill ändra något under byggandets gång? Läs mer om processen från byggstart till inflyttning.
 • Laga kraft och lovets giltighet

  +

  Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas, tiden för överklagande har alltså gått ut. Ett beslut som har överklagats vinner laga kraft först då sista instans har avgjort målet.

  När får jag börja bygga?

  Du måste alltid ha ett startbesked före du börjar bygga. När du får startbeskedet kan du börja bygga även om beslutet inte har vunnit laga kraft, men byggnationen sker då på egen risk. Om beslutet överklagas och domstolen upphäver beslutet kan du tvingas riva det som du har byggt.

  Hur länge gäller lovet?

  Ett bygglov gäller i fem år från det datum lovet vann laga kraft. För att lovet ska vara giltigt måste du dessutom påbörja byggarbetet inom två år. Om du inte har påbörjat byggarbetet inom två år förfaller bygglovet och du får då ansöka på nytt.

  Ett startbesked för en anmälan (till exempel en eldstad eller en komplementbyggnad) gäller i två år. Du måste börja och avsluta arbetet inom två år från att startbeskedet gavs.

 • Före byggstart

  +

  För att få börja ditt projekt behöver du både ett bygglov och ett startbesked. Läs igenom protokollet från det Tekniska samrådet noggrant innan du sätter spaden i marken. Kanske behövs en utstakning?

  Utstakning

  I det tekniska samrådet, som du har med din byggnadsinspektör, finns information om utstakning krävs. När du har fått ditt startbesked kan du beställa utstakning hos kartavdelningen på Byggnadsförvaltningen.

  Utstakning säkerställer att byggnaden eller byggnaderna blir uppförda på rätt plats på tomten, samt att golvhöjden blir anpassad till befintliga markförhållanden.

  Kommunens kartavdelning utför de flesta utstakningarna, men du kan även anlita någon annan med mätningskompetens som ska godkännas av kommunen.

  Innan vi gör en utstakning på tomten ska byggherren röja av marken där byggnaden ska placeras. Se gärna över din tomts gränsmarkeringar. Kartavdelningen använder dem vid utstakningen och du underlättar vårt arbete om de finns väl synliga.

  Beroende på hur terrängen ser ut på din tomt kan det krävas olika typer av utstakning.

  Finutstakning

  Om det inte krävs några omfattade nivåändringar gör kartavdelningen en finutstakning i plan och höjd vid första besöket. Det innebär att vi markerar byggnadens hörn och skapar utdragslinjer. De är noggranna förlängningar av vanligtvis två väggytterliv. Markarbetare och grundläggare använder dessa under byggnationen för att behålla noggrannheten i byggnadens placering och rätvinklighet. Utdragen ska finnas kvar tills lägeskontrollen är utförd.

  Grovutstakning

  Är det stora nivåskillnader där byggnaden ska placeras och det krävs omfattande sprängning eller andra markarbeten rekommenderar vi att man delar upp utstakningen i två delar. Först gör kartavdelningen en grovutstakning där vi markerar byggnadens hörn. Vid detta tillfälle bestäms också den nivå som golvet ska ha. När detta är gjort kan markarbetena påbörjas. Efter det att markarbetena är klara gör kartavdelningen en finutstakning.

  Lägeskontroll

  I protokollet för tekniska samrådet och i startbeskedet står det om lägeskontroll ska utföras. Vid en lägeskontroll kontrollerar kartavdelningen att byggnationen stämmer överens med utstakningen och bygglovet.

  Kontakta kartavdelningen för beställning av lägeskontroll.

  Ska lägeskontroll inte utföras får du gärna meddela kartavdelningen på Byggnadsförvaltningen när byggnaden är uppförd så vi kan uppdatera kommunens kartor.

  Kabelanvisning

  Förfrågningar om vilka ledningar som finns gör du till www.ledningskollen.se

 • Färdigställandeskydd

  +

  Innan byggstart vid nybyggnad av bostadshus, och även vid större om- och tillbyggnader, behöver du teckna färdigställandeskydd.

  Färdigställandeskyddet kan antingen vara en försäkring eller en bankgaranti och ska omfatta ersättning för kostnader för att slutföra arbetena om entreprenören skulle gå i konkurs. Försäkringen gäller även för kostnader för att rätta till fel som noterats vid slutbesiktningen och för att reparera skador på byggnaden som orsakats av fel som uppdagats vid slutbesiktningen efter en konkurs.

  Du som är byggherre har ansvar för att dessa tecknas och byggnadsnämnden kontrollerar att de finns innan byggstart.

När du har tagit del av informationen och dina skyldigheter före byggstart är det dags att börja bygga!

Ändringar under byggets gång

Det händer att man under byggets eller projektets gång kommer på att man vill göra någon förändring. Innan du gör några ändringar i förhållande till bygglovet, är det viktigt att du kontaktar din bygglovhandläggare eller byggnadsinspektör.

Är ändringen så stor att den i sig själv skulle behöva bygglov, behövs ett nytt beslut. Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller få en ändrad placering. Även ändringar i hur du vill placera fönster och andra detaljer behöver normalt ett nytt beslut. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns, räknas det som olovligt byggande.

Platsbesök under byggnationen

Vid det tekniska samrådet bestäms om och i vilka skeden av projektet som arbetsplatsbesök av en byggnadsinspektör krävs. Boka tid för arbetsplatsbesök i god tid innan det ska äga rum.

Läs mer om arbetsplatsbesök

Färdigbyggt

Det krävs ett slutbesked för att du ska få flytta in i ditt nya hus eller använda din tillbyggda del. Ibland behövs det även ett slutsamråd med en byggnadsinspektör som besöker byggnationen innan du kan få ett slutbesked. Grattis, nu är du i mål!

Läs mer om slutsamråd

Läs mer om slutbesked