Förbered din ansökan eller anmälan

En väl förberedd ansökan eller anmälan gör att vi kan handlägga ditt ärende snabbare. Här hittar du exempelritningar och instruktioner på vilka ritningar som du behöver skicka med din ansökan eller anmälan.
 • Tänk igenom resultatet innan du ansöker

  +

  Det är viktigt att du har tänkt igenom resultatet av det du vill bygga innan du söker bygglov. Om du vill göra ändringar efter beslut om bygglov kan det bli ett helt nytt lov med nya kostnader.

  Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller med en ändrad placering. Även ändringar i hur du vill placera fönster och andra detaljer behöver normalt ett nytt beslut. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns, räknas det som olovligt byggande.

Grundkravet är att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

• ritade med linjal
• måttsatta
• skalenliga
• svartvita
• ritade på vitt papper utan linjer eller rutor

De ritningar som du lämnar in använder vi som underlag för att se om det du vill bygga följer detaljplanen i ditt område. Det kan gälla var på tomten huset får byggas, hur högt det får vara och hur stort det får vara. Vi tittar också på om byggnaden passar väl in i miljön runt om kring, samt om byggnaden uppfyller de krav som finns på till exempel tillgänglighet, brandsäkerhet och stabil konstruktion.

Vi får väldigt ofta in ritningar som inte uppfyller kraven, så tänk på att vara noga om du tar fram ritningar själv.

Läs mer om vilka handlingar du behöver bifoga till din ansökan eller anmälan

 • Attefallsåtgärd - inreda ytterligare en bostad

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut, kan du kolla på exempelritning tillbyggnad av bostadshus eller nybyggnad av komplementbyggnad, garage.

  När du gör en attefallsåtgärd behöver du lämna in följande underlag:

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, med till exempel kök, badrum och sovrum. De behöver vara möblerade för att visa att kraven på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Fasadritning (om utsidan påverkas)

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader.

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från de aktuella väderstrecken.
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut. Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas. Om inte marknivåerna ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Teknisk beskrivning

  Den tekniska beskrivningen ska ta upp bärförmåga, stadga, beständighet, brandskydd, och skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera kvaliteten på bygget.

  Exempel på kontrollplaner

 • Attefallsåtgärd - komplementbyggnad, komplementbostadshus och tillbyggnad

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut, kan du kolla på exempelritning tillbyggnad av bostadshus eller nybyggnad av komplementbyggnad, garage.

  När du gör en attefallsåtgärd behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till tomtgräns. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kartunderlag för situationsplan.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Från tomtgränsen ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden. Till exempel till en långsida och till en gavel.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Om avståndet till tomtgräns är osäkert kan vi behöva mäta in var den befintliga byggnaden ligger.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader.

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck. Vid tillbyggnad behövs bara de aktuella väderstrecken.
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut. Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas. Om inte marknivåerna ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel om det är en gäststuga, ett garage eller växthus. De behöver vara möblerade för att visa att eventuell krav på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera kvaliteten på huset.

  Exempel på kontrollplaner

  Om du ska bygga ett komplementbostadshus i till exempel lösvirke eller med komplicerad konstruktion behöver du också en certifierad kontrollansvarig som hjälper dig att upprätta en kontrollplan.

  När du bygger gör en attefallsåtgärd behöver du också ange

  Material och kulör för tak och fasad enligt Natural Color System, NCS

  Handlingar som kan behövas

  Medgivande från granne

  Om byggnaden ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Det ska vara en signatur från grannen på situationsplanen. 

  Gränsar din tomt till mark som enligt detaljplanen utgör allmän plats till exempel en väg, gata eller parkmark, eller till allmän väg utanför detaljplan, så måste komplementbyggnaden eller tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. 

  K-ritningar

  Om huset har en komplicerad konstruktion kan vi behöva se konstruktionsritningar, även förkortat K-ritningar. De beskriver utförandet och hur huset är byggt ner till en detaljnivå. 

  • teknisk sektion genom grund, vägg och tak
  • grundplan
  • mellanbjälklagsplan (om sådant finns) med redovisning av upplag, pelare och balkar
  • takstolsplan med redovisning av upplag, pelare och balkar

  Om du bygger ett komplementbostadhus behöver du också lämna in

  Redovisning av brandskydd

  Redovisningen ska visa att hur brandkraven enligt Boverkets byggregler kap 5 uppfylls.

  Teknisk beskrivning av:

  • Dagvattenhantering (visas enklast på situationsplanen)
  • Sektion genom klimatskal. (klimatskal omfattar de delar av byggnaden som gränsar mot den yttre omgivningen, det vill säga ytterväggar, tak, golv/grund, fönster och dörrar.)
  • Redovisning av byggnadens UM-värde (du behöver lämna in hela beräkningen av värmegenomgångskoefficient (UM) av en certifierad sakkunnig.) Om byggnaden ska användas mindre än fyra månader per år behöver du istället skriftligt tala om att bostaden inte ska användas mer.
  • Beskrivning av ventilation (ventilationen ska uppfylla kraven i Boverkets byggregler 6:25)
  • Redovisning av byggnadssätt (lösvirke, prefab, volymelement eller leverans av nyckelfärdigt hus)

  Redovisning av tillgänglig uppställningsplats för bil

  Detta visas enklast på en situationsplan.

 • Attefallsåtgärd - takkupa

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut kan du kolla på exempelritning tillbyggnad av bostadshus

  När du gör en attefallsåtgärd behöver du lämna in följande underlag:

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar.

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från de aktuella väderstrecken.
  • Ritningarna ska visa hur fasaden ser ut nu, och hur de kommer att se ut.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Ritningarna ska visa hur det ser ut nu, och hur de kommer att se ut.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Konstruktionsritning

  Konstruktionsritningen ska visa att den nya konstruktionen uppfyller krav på bärighet och brandskydd.

  • Ritningarna ska visa konstruktionen nu, och hur de kommer att se ut.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera kvaliteten på bygget.

  Exempel på kontrollplaner

  Handlingar som kan behövas

  Planritning

  Om takkupan innebär att planlösningen ändras.

 • Hiss eller motordriven anordning

  +

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa var hissen ska placeras.

  • Planritningarna ska vara i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
  • Det ska framgå var hissen är placerad.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera installationens kvalitet. 

  Exempel på kontrollplaner

  Handlingar som kan behövas

  Situationsplan

  Vid flera bostäder inom samma fastighet, ska en situationsplan lämnas in som redovisar vilken bostad som hissen är placerad i. 

 • Installera eller ändra en eldstad

  +

  När du installerar eller ändrar en eldstad behöver du lämna in följande underlag:

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa i vilken byggnad och var eldstaden ska placeras.

  • Planritningarna ska vara i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
  • Placeringen av eldstaden ska framgå

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa att skorstenen är tillräckligt hög och var den ska placeras. Om det är en ny kassett som installeras i befintlig rökkanal behövs inte fasadritning.

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa skorstenen från de väderstreck som är aktuella.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera installationens kvalitet.

  Exempel på kontrollplaner

 • Installera eller ändra ventilation

  +

  När du gör en anmälan om ändrad ventilation behöver du lämna in följande underlag:

  Ventilationsritning

  Ritningarna är till för att visa att alla tekniska egenskapskravs är uppfyllda. Om det är en ändring av ventilationsanläggningen ska ritningarna visa hur ventilationen ser ut nu, och hur de kommer att se ut.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera kvaliteten på bygget.

  Exempel på kontrollplaner

 • Mur eller plank

  +

  Exempelritning mur
  Exempelritning plank

  När du bygger en mur eller ett plank behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av muren eller planket. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens kartunderlag för situationsplan.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur muren eller planket ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att muren eller plankets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader.

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa muren eller planket från alla väderstreck.
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från muren eller planket till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut. Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas. Om inte marknivåerna ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur muren eller planket är uppbygga. Om muren eller planket har olika höjder behövs en sektionsritning per höjd.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock på ritningen (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om marknivåerna ändras mycket kan du också behöva lämna in en markplaneringsritning

 • Marklov

  +

  När du ansöker om marklov behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa hur stor yta som berörs av marklovet och var på fastigheten ansökan gäller. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Situationsplanen får inte vara manipulerad, utan det ska tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun. Den får heller inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom den då inte längre stämmer mot verkligheten.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens kartunderlag för situationsplan, med höjdgrid.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
  • Den avsedda ändringen ska vara markerad

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa vilka nivåskillnader och höjder det blir. Om det är ett stort område det gäller med flera olika nivåer behövs flera sektionsritningar.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna ser ut nu, och hur de kommer att se ut.

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om marknivåerna ändras mycket kan du också behöva lämna in en markplaneringsritning.

  • Ritningen ska vara baserad på kommunens kartunderlag för situationsplan eller nybyggnadskarta.
  • Den ska visa hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar och andra åtgärder. Släntmarkeringar ska framgå om slänt ska göras. Nya plushöjder ska redovisas jämte befintliga; det ska tydligt framgå vilken höjd som är befintlig och vilken som är kommande.
  • Om marksektioner är nödvändiga ska sektionsmarkeringar framgå på markplaneringen.
  • De ska visa plushöjder på färdig mark vid biluppställningsplats/vid gångväg till/vid entré i förhållande till färdiga golvhöjder.
  • Eventuella stödmurar eller andra bygglovspliktiga byggnadsverk ska visas. Det ska framgå plushöjder för mark och överkant på stödmuren, murens placering samt avstånd från mur till fastighetsgräns.

  Bygglov för mur

  Om marklovet innefattar en stödmur behöver du söka bygglov för den

  Tänk på att du kan behöva tillstånd från Miljö & Hälsoskydd eller Länsstyrelsen om du hanterar miljöfarligt avfall eller om landskapsbilden är skyddad. Marklov kan också kräva dispens från strandskyddet om området ligger nära ett vattendrag, en sjö eller havet.

 • Nybyggnad av bostadshus

  +

  Exempelritning nybyggnad av bostadshus
  Exempelritning tillgänglighet

  När du bygger ett nytt bostadshus behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till tomtgräns, samt parkeringar, tillfartsvägar, eventuella murar och plank, samt markhöjden över hela fastigheten. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens nybyggnadkarta.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Från tomtgränsen ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden. Till exempel till en långsida och till en gavel.
  • Plushöjden för golvnivån ska vara med.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader. 

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck. 
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut. Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas. Om marknivån inte ändras behöver det stå tydligt på fasadritningen.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  •  Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel med badrum, kök och sovrum. De behöver vara möblerade för att visa att kraven på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  När du bygger ett nytt bostadshus behöver du också ange

  • Vem som ska vara kontrollansvarig
  • Material och kulör för tak och fasad enligt Natural Color System, NCS

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om din fastighet är kuperad kan du behöva lämna in en markplaneringsritning för att visa vilka markåtgärder du ska göra och hur du ska lösa tillfartsvägar.

  • Ritningen ska vara baserad på kommunens kartunderlag för situationsplan eller nybyggnadskarta.
  • Den ska visa hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar och andra åtgärder. Släntmarkeringar ska framgå om slänt ska göras. Nya plushöjder ska redovisas jämte befintliga; det ska tydligt framgå vilken höjd som är befintlig och vilken som är kommande.
  • Om marksektioner är nödvändiga ska sektionsmarkeringar framgå på markplaneringen.
  • De ska visa plushöjder på färdig mark vid biluppställningsplats/vid gångväg till/vid entré i förhållande till färdiga golvhöjder.
  • Eventuella stödmurar eller andra bygglovspliktiga byggnadsverk ska visas. Det ska framgå plushöjder för mark och överkant på stödmuren, murens placering samt avstånd från mur till fastighetsgräns.

  Bullerutredning

  Om du ska bygga utanför detaljplan och närmare järnväg än 300 meter eller närmare 70-väg än 30 meter kan du behöva lämna in en bullerutredning, för att visa att gränsvärdet för buller inte överstigs på platsen.

  Detaljritning eller antikvarisk förundersökning

  Om din fastighet ligger inom kulturmiljöprogrammet så kan du behöva lämna mer uppgifter om hur byggnaden ska anpassas till miljön. Exempel på handlingar som kan behövas är olika detaljritningar eller en antikvarisk förundersökning.

  Dagsljusutredning

  Om du till exempel inreder källare med rum, eller vind med vindskupor kan du behöva visa att rummen får tillräckligt med dagsljus med hjälp av en dagsljusutredning.

 • Nybyggnad av komplementbyggnad som garage

  +

  Exempelritning nybyggnad av garage

  När du bygger en ny komplementbyggnad, som till exempel ett garage, behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till tomtgräns, samt parkeringar, tillfartsvägar, eventuella murar och plank, samt markhöjden över hela fastigheten. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens kartunderlag för situationsplan.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Från tomtgränsen ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden. Till exempel till en långsida och till en gavel.
  • Plushöjden för golvnivån ska vara med.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader. 

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck. Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas.
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut. Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas. Om marknivån inte ändras behöver det stå tydligt på fasadritningen.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  När du bygger en ny komplementbyggnad behöver du också ange

  • Material och kulör för tak och fasad enligt Natural Color System, NCS
  • Vem som ska vara kontrollansvarig (endast vid större projekt) 

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om din fastighet är kuperad kan du behöva lämna in en markplaneringsritning för att visa vilka markåtgärder du ska göra och hur du ska lösa tillfartsvägar.

  • Ritningen ska vara baserad på kommunens kartunderlag för situationsplan eller nybyggnadskarta.
  • Den ska visa hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar och andra åtgärder. Släntmarkeringar ska framgå om slänt ska göras. Nya plushöjder ska redovisas jämte befintliga; det ska tydligt framgå vilken höjd som är befintlig och vilken som är kommande.
  • Om marksektioner är nödvändiga ska sektionsmarkeringar framgå på markplaneringen.
  • De ska visa plushöjder på färdig mark vid biluppställningsplats/vid gångväg till/vid entré i förhållande till färdiga golvhöjder.
  • Eventuella stödmurar eller andra bygglovspliktiga byggnadsverk ska visas. Det ska framgå plushöjder för mark och överkant på stödmuren, murens placering samt avstånd från mur till fastighetsgräns.
 • Nybyggnad av flerbostadshus

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut, kan du kolla på exempelritning nybyggnad av bostadshus

  När du bygger ett nytt flerbostadshus behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till tomtgräns, samt parkeringar, tillfartsvägar, eventuella murar och plank, samt markhöjden över hela fastigheten. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens nybyggnadkarta.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Från tomtgränsen ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden. Till exempel till en långsida och till en gavel.
  • Plushöjden för golvnivån ska vara med.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader. 

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck. 
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut. Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas. Om marknivån inte ändras behöver det stå tydligt på fasadritningen.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel med badrum, kök och sovrum. De behöver vara möblerade för att visa att kraven på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  När du bygger ett nytt flerbostadshus behöver du också ange

  • Vem som ska vara kontrollansvarig 
  • Material och kulör för tak och fasad enligt Natural Color System, NCS

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om din fastighet är kuperad kan du behöva lämna in en markplaneringsritning för att visa vilka markåtgärder du ska göra och hur du ska lösa tillfartsvägar.

  • Ritningen ska vara baserad på kommunens kartunderlag för situationsplan eller nybyggnadskarta.
  • Den ska visa hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar och andra åtgärder. Släntmarkeringar ska framgå om slänt ska göras. Nya plushöjder ska redovisas jämte befintliga; det ska tydligt framgå vilken höjd som är befintlig och vilken som är kommande.
  • Om marksektioner är nödvändiga ska sektionsmarkeringar framgå på markplaneringen.
  • De ska visa plushöjder på färdig mark vid biluppställningsplats/vid gångväg till/vid entré i förhållande till färdiga golvhöjder.
  • Eventuella stödmurar eller andra bygglovspliktiga byggnadsverk ska visas. Det ska framgå plushöjder för mark och överkant på stödmuren, murens placering samt avstånd från mur till fastighetsgräns.

  Bullerutredning

  Om du ska bygga utanför detaljplan och närmare järnväg än 300 meter eller närmare 70-väg än 30 meter kan du behöva lämna in en bullerutredning, för att visa att gränsvärdet för buller inte överstigs på platsen.

  Utredning eller intyg från sakkunnig

  För att säkerställa att speciella krav uppfylls kan du behöva lämna in en särskild utredning när det gäller till exempel tillgänglighet, kulturmiljö eller brandsäkerhet.

  Dagsljusutredning

  Om du till exempel inreder källare med rum, eller vind med vindskupor kan du behöva visa att rummen får tillräckligt med dagsljus med hjälp av en dagsljusutredning.

 • Nybyggnad av lokal för verksamhet eller industri

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut, kan du kolla på exempelritning nybyggnad av bostadshus

  När du bygger en ny lokal för en verksamhet eller industri behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till tomtgräns, samt parkeringar, tillfartsvägar, eventuella murar och plank, samt markhöjden över hela fastigheten. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens nybyggnadkarta.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Från tomtgränsen ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden. Till exempel till en långsida och till en gavel.
  • Plushöjden för golvnivån ska vara med.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader. 

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck. 
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut. Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas. Om marknivån inte ändras behöver det stå tydligt på fasadritningen.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel med badrum, kök och sovrum. De behöver vara möblerade för att visa att kraven på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Verksamhetsbeskrivning

  Verksamhetsbeskrivningen ska bland annat förklara vad det är för sorts verksamhet, i vilken omfattning den bedrivs, hur många anställda det är, samt antalet besökare och transporter.

  När du bygger en ny lokal för verksamhet eller industri behöver du också ange

  • Vem som ska vara kontrollansvarig 
  • Material och kulör för tak och fasad enligt Natural Color System, NCS

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om din fastighet är kuperad kan du behöva lämna in en markplaneringsritning för att visa vilka markåtgärder du ska göra och hur du ska lösa tillfartsvägar.

  • Ritningen ska vara baserad på kommunens kartunderlag för situationsplan eller nybyggnadskarta.
  • Den ska visa hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar och andra åtgärder. Släntmarkeringar ska framgå om slänt ska göras. Nya plushöjder ska redovisas jämte befintliga; det ska tydligt framgå vilken höjd som är befintlig och vilken som är kommande.
  • Om marksektioner är nödvändiga ska sektionsmarkeringar framgå på markplaneringen.
  • De ska visa plushöjder på färdig mark vid biluppställningsplats/vid gångväg till/vid entré i förhållande till färdiga golvhöjder.
  • Eventuella stödmurar eller andra bygglovspliktiga byggnadsverk ska visas. Det ska framgå plushöjder för mark och överkant på stödmuren, murens placering samt avstånd från mur till fastighetsgräns.

  Bullerutredning

  Om du ska bygga utanför detaljplan och närmare järnväg än 300 meter eller närmare 70-väg än 30 meter kan du behöva lämna in en bullerutredning, för att visa att gränsvärdet för buller inte överstigs på platsen.

  Utredning eller intyg från sakkunnig

  För att säkerställa att speciella krav uppfylls kan du behöva lämna in en särskild utredning när det gäller till exempel tillgänglighet, kulturmiljö eller brandsäkerhet.

  Dagsljusutredning

  Om du till exempel inreder källare med rum, eller vind med vindskupor kan du behöva visa att rummen får tillräckligt med dagsljus med hjälp av en dagsljusutredning.

   

 • Rivningsanmälan

  +

  När du anmäler en rivning behöver du lämna in följande underlag.

  Karta där byggnaden är markerad

  Kartan är till för att visa vilken byggnad eller del av byggnad det är som ska rivas.

  • Kartan går att få från Kungsbacka direkt eller kungsbacka.se.
  • Den behöver inte vara skalenlig

  Förslag på kontrollplan för rivning

  I kontrollplanen ska det klargöras hur mycket och vilken typ av avfall som genereras av rivningen, samt vart det ska forslas, återvinnas eller deponeras.

  Exempel på kontrollplaner

  Handlingar som kan behövas

  Uppgift om kontrollansvarig

  Vid större och komplicerade rivningsprojekt.

 • Rivningslov

  +

  När du ansöker om rivningslov behöver du lämna in följande underlag:

  Karta där byggnaden är markerad

  Kartan är till för att visa vilken byggnad eller del av byggnad det är som ska rivas.

  Förslag på kontrollplan för rivning

  I kontrollplanen ska det klargöras hur mycket och vilken typ av avfall som genereras av rivningen, samt vart det ska forslas, återvinnas eller deponeras.

  Exempel på kontrollplaner

  Handlingar som kan behövas

  Markundersökning

  Om du ska riva en miljöfarlig verksamhet, som till exempel en bensinstation.

  Uppgift om kontrollansvarig

  Vid större och komplicerade rivningsprojekt som till exempel verksamheter eller större bostadshus.

 • Tillbyggnad av bostadshus

  +

  Exempelritning tillbyggnad av bostadshus

  När du bygger ut ett bostadshus behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till tomtgräns, samt parkeringar, tillfartsvägar, eventuella murar och plank, samt markhöjden över hela fastigheten. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens kartunderlag för situationsplan.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Från tomtgränsen ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden. Till exempel till en långsida och till en gavel.
  • Plushöjden för golvnivån ska vara med.
  •  Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Om tillbyggnaden hamnar nära tomtgräns kan vi behöva mäta in var den befintliga byggnaden ligger.

  Om det är en våning som byggs på befintlig byggnad räcker det med en enklare karta som går att få från kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur tillbyggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader. 

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa tillbyggnaden från de väderstreck som är aktuella.
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut. Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas. Om marknivån inte ändras behöver det stå tydligt på fasadritningen.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur tillbyggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel med badrum, kök och sovrum. De behöver vara möblerade för att visa att kraven på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
  • Även den del av byggnaden som finns i dag ska redovisas.

  Befintliga ritningar

  För att det tydligt ska framgå hur tillbyggnaden ändrar och påverkar den befintliga byggnaden behövs ritningar på hur bygganden ser ut idag. Det gäller såväl fasadritningar, sektionsritningar som planritningar.

  När du bygger till ett bostadshus behöver du också ange

  • Vem som ska vara kontrollansvarig (gäller vid större eller komplicerade tillbyggnader) 
  • Material och kulör för tak och fasad enligt Natural Color System, NCS

  I vissa fall tar vi beslut om startbesked i samband med bygglovet. Då kan du också behöva lämna in

  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionsdokumentation
  • Konstruktionsritning
  • Färdigställandeskydd
  • Redovisning av dagvattenhantering
  • VVS-ritningar
  • Energiberäkning/u-värden

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om din fastighet är kuperad kan du behöva lämna in en markplaneringsritning för att visa vilka markåtgärder du ska göra och hur du ska lösa tillfartsvägar.

  • Ritningen ska vara baserad på kommunens kartunderlag för situationsplan eller nybyggnadskarta.
  • Den ska visa hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar och andra åtgärder. Släntmarkeringar ska framgå om slänt ska göras. Nya plushöjder ska redovisas jämte befintliga; det ska tydligt framgå vilken höjd som är befintlig och vilken som är kommande.
  • Om marksektioner är nödvändiga ska sektionsmarkeringar framgå på markplaneringen.
  • De ska visa plushöjder på färdig mark vid biluppställningsplats/vid gångväg till/vid entré i förhållande till färdiga golvhöjder.
  • Eventuella stödmurar eller andra bygglovspliktiga byggnadsverk ska visas. Det ska framgå plushöjder för mark och överkant på stödmuren, murens placering samt avstånd från mur till fastighetsgräns.

  Bullerutredning

  Om du ska bygga utanför detaljplan och närmare järnväg än 300 meter eller närmare 70-väg än 30 meter kan du behöva lämna in en bullerutredning, för att visa att gränsvärdet för buller inte överstigs på platsen.

  Detaljritning eller antikvarisk förundersökning

  Om din fastighet ligger inom kulturmiljöprogrammet så kan du behöva lämna mer uppgifter om hur byggnaden ska anpassas till miljön. Exempel på handlingar som kan behövas är olika detaljritningar eller en antikvarisk förundersökning.

 • Tillbyggnad av flerbostadshus, verksamhet eller industri

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut, kan du kolla på exempelritning tillbyggnad av bostadshus

  När du bygger till ett flerbostadshus, verksamhet eller industri behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till tomtgräns, samt parkeringar, tillfartsvägar, eventuella murar och plank, samt markhöjden över hela fastigheten. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens utdrag ur kartdatabasen.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Från tomtgränsen ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden. Till exempel till en långsida och till en gavel.
  • Plushöjden för golvnivån ska vara med.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Om tillbyggnaden hamnar nära tomtgräns kan vi behöva mäta in var den befintliga byggnaden ligger.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur tillbyggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader. 

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa tillbyggnaden från de väderstreck som är aktuella. 
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut. Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas. Om marknivån inte ändras behöver det stå tydligt på fasadritningen.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur tillbyggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel med badrum, kök och sovrum. De behöver vara möblerade för att visa att kraven på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock(ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
  • Även den del av byggnaden som finns i dag ska redovisas.

  Befintliga ritningar

  För att det tydligt ska framgå hur tillbyggnaden ändrar och påverkar den befintliga byggnaden behövs ritningar på hur bygganden ser ut idag. Det gäller såväl fasadritningar, sektionsritningar som planritningar.

  När du bygger till ett flerbostadshus, verksamhet eller industri behöver du också ange

  • Vem som ska vara kontrollansvarig 
  • Material och kulör för tak och fasad enligt Natural Color System, NCS

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om din fastighet är kuperad kan du behöva lämna in en markplaneringsritning för att visa vilka markåtgärder du ska göra och hur du ska lösa tillfartsvägar.

  • Ritningen ska vara baserad på kommunens kartunderlag för situationsplan eller nybyggnadskarta.
  • Den ska visa hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar och andra åtgärder. Släntmarkeringar ska framgå om slänt ska göras. Nya plushöjder ska redovisas jämte befintliga; det ska tydligt framgå vilken höjd som är befintlig och vilken som är kommande.
  • Om marksektioner är nödvändiga ska sektionsmarkeringar framgå på markplaneringen.
  • De ska visa plushöjder på färdig mark vid biluppställningsplats/vid gångväg till/vid entré i förhållande till färdiga golvhöjder.
  • Eventuella stödmurar eller andra bygglovspliktiga byggnadsverk ska visas. Det ska framgå plushöjder för mark och överkant på stödmuren, murens placering samt avstånd från mur till fastighetsgräns.

  Bullerutredning

  Om du ska bygga utanför detaljplan och närmare järnväg än 300 meter eller närmare 70-väg än 30 meter kan du behöva lämna in en bullerutredning, för att visa att gränsvärdet för buller inte överstigs på platsen.

  Utredning eller intyg från sakkunnig

  För att säkerställa att speciella krav uppfylls kan du behöva lämna in en särskild utredning när det gäller till exempel tillgänglighet, kulturmiljö eller brandsäkerhet.

 • Utvändig ändring av en byggnad, till exempel fasad eller tak

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut, kan du kolla på Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus.

  När du ändrar utsidan av en byggnad behöver du lämna in följande underlag:

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar.

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från de väderstreck som är aktuella.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).
  • Även byggnadens befintliga utseende behöver redovisas.

  Solceller - Om man ska installera solceller på sitt hus. Går det som fasad/takändring

  Planritning (endast vid ändringar som påverkar ljusinsläpp, till exempel sätta in eller ta bort fönster)

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och vilka funktioner de olika rummen ska ha, till exempel badrum, kök och sovrum.

  • Planritningarna ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  När du ändrar utsidan av en byggnad behöver du också ange

  Material och kulör för tak och fasad på det som ska ändras, enligt Natural Color System, NCS 

  Handlingar som kan behövas

  I vissa fall tar vi beslut om startbesked i samband med bygglovet. Då behöver du också behöva lämna in

  Antikvarisk förundersökning

  Om du ändrar användning för A- eller B-klassade byggnader, byggnadsminnen, eller byggnader med k- eller q-märkning.

  Detaljritning

  Om du ska ända utseende på en byggnad som är kulturhistorisk värdefull.

 • Uppsättning av skylt

  +

  När du ska sätta upp en skylt behöver du lämna in följande underlag:

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur skylten ser ut när den sitter på byggnaden. Ritningarna måste vara skalenliga för att skyltens längd och bredd ska stämma.

  • Skylten ska vara i färg och måttsatt
  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från de väderstreck som är aktuella.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Enklare karta eller situationsplan

  Om skylten sitter på en fasad räcker det med en enklare karta som visar vilken byggnad skylten ska sitta på. Kartan går att få från Kungsbacka direkt eller kommunens karta kungsbacka.se

  Om det är en fristående skyltpylon behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var skylten ska placeras. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens kartunderlag för situationsplan.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  När du ska sätta upp en skylt behöver du också ange

  Uppgifter om skylten är belyst, digital, dess ljusstyrka, och frekvens för rörlig bild om det är aktuellt.

  Handlingar som kan behövas

  Konstruktionsritning

  Om skylten ska placeras på en ställning.

  Detaljritning

  Om skylten är stor och varierande.

   

 • Ändra användning av en byggnad

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut, kan du kolla på exempelritning tillbyggnad av bostadshus

  När du ändrar vad en byggnad ska användas till behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa vilken byggnad det gäller. Den visar också tillfartsvägar, möjligheter för transporter, framkomlighet och parkeringar. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen.

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel med lokaler, badrum, kök och sovrum. De behöver vara möblerade för att visa att kraven på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Befintliga ritningar

  För att det tydligt ska framgå hur den ändrade användingen påverkar den befintliga byggnaden behövs ritningar på hur bygganden ser ut idag. Det gäller såväl  sektionsritningar som planritningar.

  Handlingar som kan behövas

  Kontrollansvarig eller kontrollplan

  Om ändringen kräver en ombyggnad som påverkar till exempel konstruktion, brandsäkerhet och ventilation behöver du även ange vem som ska vara kontrollansvarig. Även om det inte krävs en kontrollansvarig behövs en kontrollplan. 

  Verksamhetsbeskrivning

  Om du ska ändra till en verksamhet från till exempel bostad, eller från en sorts verksamhet till en annan som från frisör till restaurang. Verksamhetsbeskrivningen ska bland annat förklara vad det är för sorts verksamhet, i vilken omfattning den bedrivs, hur många anställda det är, samt antalet besökare och transporter.

  Utredning eller intyg från sakkunnig

  För att säkerställa att speciella krav uppfylls kan du behöva lämna in en särskild utredning när det gäller till exempel tillgänglighet, kulturmiljö eller brandsäkerhet.

  Antikvarisk förundersökning

  Om du ändrar användning för A- eller B-klassade byggnader, byggnadsminnen, eller byggnader med k- eller q-märkning.

 • Ändra bärande konstruktion

  +

  När du gör en anmälan om ändring i bärande konstruktion behöver du lämna in följande underlag:

  Konstruktionsritning

  Konstruktionsritningen är till för att visa hur väl krav på till exempel bärighet, brandskydd och ljud uppfylls.

  • Ritningen ska visa hur konstruktionen ser ut nu, och hur de kommer att se ut.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera kvaliteten på bygget.

  Exempel på kontrollplaner

  Handlingar som kan behövas

  Planritning

  Om ändringen av konstruktionen också innebär en väsentligt ändrad planlösning behöver du lämna in planritningar som visar hur planlösningen ser ut nu och hur den kommer att se ut.

 • Ändra planlösning

  +

  När du gör en anmälan om ändrad planlösning behöver du lämna in följande underlag:

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel med badrum, kök och sovrum.

  • Ritningen ska visa hur planlösningen ser ut nu, och hur den kommer att se ut.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera kvaliteten på bygget.

  Exempel på kontrollplaner

  Handlingar som kan behövas

  Konstruktionsritning

  Om ändringen av planlösningen också innebär en ändring av den bärande konstruktionen behöver du lämna in konstruktionsritningar som visar hur den bärande konstruktionen ser ut nu och hur den kommer att se ut.

 • Ändringar som påverkar brandskyddet

  +

  När du gör en anmälan om ändringar som påverkar brandskyddet behöver du lämna in följande underlag:

  Beskrivning av ändringarna

  Beskrivningen kan vara i form av ritningar som visar hur brandskyddskraven uppfylls.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera kvaliteten på bygget.

  Exempel på kontrollplaner

  Handlingar som kan behövas

  Brandskyddsdokumentation

  Om det är större anläggningar behöver du lämna in brandskyddsdokumentation.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka