Förbered din ansökan eller anmälan

En väl förberedd ansökan eller anmälan gör att vi kan handlägga ditt ärende snabbare. Här hittar du exempelritningar och instruktioner på vilka ritningar som du behöver skicka med din ansökan eller anmälan.
 • Tänk igenom resultatet innan du ansöker

  +

  Det är viktigt att du har tänkt igenom resultatet av det du vill bygga innan du söker bygglov. Om du vill göra ändringar efter beslut om bygglov kan det bli ett helt nytt lov med nya kostnader.

  Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller med en ändrad placering. Även ändringar i hur du vill placera fönster och andra detaljer behöver normalt ett nytt beslut. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns, räknas det som olovligt byggande.

  Grundkravet är att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:
  • ritade med linjal
  • måttsatta
  • skalenliga
  • svartvita
  • ritade på vitt papper utan linjer eller rutor

  De ritningar som du lämnar in använder vi som underlag för att se om det du vill bygga följer detaljplanen i ditt område. Det kan gälla var på tomten huset får byggas, hur högt det får vara och hur stort det får vara. Vi tittar också på om byggnaden passar väl in i miljön runt om kring, samt om byggnaden uppfyller de krav som finns på till exempel tillgänglighet, brandsäkerhet och stabil konstruktion.
  Vi får väldigt ofta in ritningar som inte uppfyller kraven, så tänk på att vara noga om du tar fram ritningar själv.

Grundkravet är att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

• ritade med linjal
• måttsatta
• skalenliga
• svartvita
• ritade på vitt papper utan linjer eller rutor

De ritningar som du lämnar in använder vi som underlag för att se om det du vill bygga följer detaljplanen i ditt område. Det kan gälla var på tomten huset får byggas, hur högt det får vara och hur stort det får vara. Vi tittar också på om byggnaden passar väl in i miljön runt om kring, samt om byggnaden uppfyller de krav som finns på till exempel tillgänglighet, brandsäkerhet och stabil konstruktion.

Läs mer om vilka handlingar du behöver bifoga till din ansökan

Handlingar att bifoga till anmälan om åtgärd som inte kräver bygglov hittar du här.

 • Mur eller plank

  +

  Exempelritning mur
  Exempelritning plank

  När du bygger en mur eller ett plank behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av muren eller planket. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens utdrag ur kartdatabasen.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur muren eller planket ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att muren eller plankets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader.

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa muren eller planket från alla väderstreck.
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från muren eller planket till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur muren eller planket är uppbygga. Om muren eller planket har olika höjder behövs en sektionsritning per höjd.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock på ritningen (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om marknivåerna ändras mycket kan du också behöva lämna in en markplaneringsritning

 • Marklov

  +

  När du ansöker om marklov behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa hur stor yta som berörs av marklovet och var på fastigheten ansökan gäller. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Situationsplanen får inte vara manipulerad, utan det ska tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun. Den får heller inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom den då inte längre stämmer mot verkligheten.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens utdrag ur kartdatabasen, med höjdgrid.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
  • Den avsedda ändringen ska vara markerad

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa vilka nivåskillnader och höjder det blir. Om det är ett stort område det gäller med flera olika nivåer behövs flera sektionsritningar.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna ser ut nu, och hur de kommer att se ut.

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om marknivåerna ändras mycket kan du också behöva lämna in en markplaneringsritning.

  Bygglov för mur

  • Om marklovet innefattar en stödmur behöver du söka bygglov för den

  Tänk på att du kan behöva tillstånd från Miljö & Hälsoskydd eller Länsstyrelsen om du hanterar miljöfarligt avfall eller om landskapsbilden är skyddad. Marklov kan också kräva dispens från strandskyddet om området ligger nära ett vattendrag, en sjö eller havet.

 • Nybyggnad av bostadshus

  +

  Exempelritning nybyggnad av bostadshus
  Exempelritning tillgänglighet

  När du bygger ett nytt bostadshus behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till tomtgräns, samt parkeringar, tillfartsvägar, eventuella murar och plank, samt markhöjden över hela fastigheten. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens nybyggnadkarta.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Från byggnaden ska du rita in två vinkelräta avstånd till tomtgränsen. Till exempel från en långsida och en gavel.
  • Plushöjden för golvnivån ska vara med.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader. 

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck. Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas.
  •  Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  •  Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel med badrum, kök och sovrum. De behöver vara möblerade för att visa att kraven på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  När du bygger ett nytt bostadshus behöver du också ange

  • Vem som ska vara kontrollansvarig
  • Material och kulör för tak och fasad enligt Natural Color System, NCS

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om din fastighet är kuperad kan du behöva lämna in en markplaneringsritning för att visa vilka markåtgärder du ska göra och hur du ska lösa tillfartsvägar.

  Bullerutredning

  Om du ska bygga utanför detaljplan och närmare järnväg än 300 meter eller närmare 70-väg än 30 meter kan du behöva lämna in en bullerutredning, för att visa att gränsvärdet för buller inte överstigs på platsen.

  Utredning om kulturmiljö

  Om du bygger inom kulturmiljö (länk till kulturmiljöprogrammet) kan du behöva lämna in mer uppgifter om hur din tillbyggnad ska anpassas till miljön.

  Dagsljusutredning

  Om du till exempel inreder källare med rum, eller vind med vindskupor kan du behöva visa att rummen får tillräckligt med dagsljus med hjälp av en dagsljusutredning.

 • Nybyggnad av komplementbyggnad som garage

  +

  Exempelritning nybyggnad av garage

  När du bygger en ny komplementbyggnad, som till exempel ett garage, behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till tomtgräns, samt parkeringar, tillfartsvägar, eventuella murar och plank, samt markhöjden över hela fastigheten. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens utdrag ur kartdatabasen.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Från byggnaden ska du rita in två vinkelräta avstånd till tomtgränsen. Till exempel från en långsida och en gavel.
  • Plushöjden för golvnivån ska vara med.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader. 

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck. Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas.
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  När du bygger en ny komplementbyggnad behöver du också ange

  • Material och kulör för tak och fasad enligt Natural Color System, NCS
  • Vem som ska vara kontrollansvarig (endast vid större projekt) (länk till kontrollansvarig)

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om din fastighet är kuperad kan du behöva lämna in en markplaneringsritning för att visa vilka markåtgärder du ska göra och hur du ska lösa tillfartsvägar.

 • Nybyggnad av flerbostadshus

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut, kan du kolla på exempelritning nybyggnad av bostadshus

  När du bygger ett nytt flerbostadshus behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till tomtgräns, samt parkeringar, tillfartsvägar, eventuella murar och plank, samt markhöjden över hela fastigheten. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens nybyggnadkarta.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Från byggnaden ska du rita in två vinkelräta avstånd till tomtgränsen. Till exempel från en långsida och en gavel.
  • Plushöjden för golvnivån ska vara med.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader. 

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck. Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas.
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel med badrum, kök och sovrum. De behöver vara möblerade för att visa att kraven på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  När du bygger ett nytt flerbostadshus behöver du också ange

  • Vem som ska vara kontrollansvarig (länk till kontrollansvarig)
  • Material och kulör för tak och fasad enligt Natural Color System, NCS

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om din fastighet är kuperad kan du behöva lämna in en markplaneringsritning för att visa vilka markåtgärder du ska göra och hur du ska lösa tillfartsvägar.

  Bullerutredning

  Om du ska bygga utanför detaljplan och närmare järnväg än 300 meter eller närmare 70-väg än 30 meter kan du behöva lämna in en bullerutredning, för att visa att gränsvärdet för buller inte överstigs på platsen.

  Utredning eller intyg från sakkunnig

  För att säkerställa att speciella krav uppfylls kan du behöva lämna in en särskild utredning när det gäller till exempel tillgänglighet, kulturmiljö eller brandsäkerhet.

  Dagsljusutredning

  Om du till exempel inreder källare med rum, eller vind med vindskupor kan du behöva visa att rummen får tillräckligt med dagsljus med hjälp av en dagsljusutredning.

 • Nybyggnad av lokal för verksamhet eller industri

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut, kan du kolla på exempelritning nybyggnad av bostadshus

  När du bygger en ny lokal för en verksamhet eller industri behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till tomtgräns, samt parkeringar, tillfartsvägar, eventuella murar och plank, samt markhöjden över hela fastigheten. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens nybyggnadkarta.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Från byggnaden ska du rita in två vinkelräta avstånd till tomtgränsen. Till exempel från en långsida och en gavel.
  • Plushöjden för golvnivån ska vara med.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader. 

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck. Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas.
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel med badrum, kök och sovrum. De behöver vara möblerade för att visa att kraven på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Verksamhetsbeskrivning

  Verksamhetsbeskrivningen ska bland annat förklara vad det är för sorts verksamhet, i vilken omfattning den bedrivs, hur många anställda det är, samt antalet besökare och transporter.

  När du bygger en ny lokal för verksamhet eller industri behöver du också ange

  • Vem som ska vara kontrollansvarig (länk till kontrollansvarig)
  • Material och kulör för tak och fasad enligt Natural Color System, NCS

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om din fastighet är kuperad kan du behöva lämna in en markplaneringsritning för att visa vilka markåtgärder du ska göra och hur du ska lösa tillfartsvägar.

  Bullerutredning

  Om du ska bygga utanför detaljplan och närmare järnväg än 300 meter eller närmare 70-väg än 30 meter kan du behöva lämna in en bullerutredning, för att visa att gränsvärdet för buller inte överstigs på platsen.

  Utredning eller intyg från sakkunnig

  För att säkerställa att speciella krav uppfylls kan du behöva lämna in en särskild utredning när det gäller till exempel tillgänglighet, kulturmiljö eller brandsäkerhet.

  Dagsljusutredning

  Om du till exempelinreder källare med rum, eller vind med vindskupor kan du behöva visa att rummen får tillräckligt med dagsljus med hjälp av en dagsljusutredning.

   

 • Rivningslov

  +

  När du ansöker om rivningslov behöver du lämna in följande underlag:

  Karta där byggnaden är markerad

  Kartan är till för att visa vilken byggnad eller del av byggnad det är som ska rivas.

  Förslag på kontrollplan för rivning

  I kontrollplanen ska det klargöras hur mycket och vilken typ av avfall som genereras av rivningen, samt vart det ska forslas, återvinnas eller deponeras.

  Exempel på kontrollplaner

  Handlingar som kan behövas

  Markundersökning

  Om du ska riva en miljöfarlig verksamhet, som till exempel en bensinstation.

  Uppgift om kontrollansvarig

  Vid större och komplicerade rivningsprojekt som till exempel verksamheter eller större bostadshus.

 • Tillbyggnad av bostadshus

  +

  Exempelritning tillbyggnad av bostadshus

  När du bygger ut ett bostadshus behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till tomtgräns, samt parkeringar, tillfartsvägar, eventuella murar och plank, samt markhöjden över hela fastigheten. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens utdrag ur kartdatabasen.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Från byggnaden ska du rita in två vinkelräta avstånd till tomtgränsen. Till exempel från en långsida och en gavel.
  • Plushöjden för golvnivån ska vara med.
  •  Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Om tillbyggnaden hamnar nära tomtgräns kan vi behöva mäta in var den befintliga byggnaden ligger.

  Om det är en våning som byggs på befintlig byggnad räcker det med en enklare karta som går att få från kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur tillbyggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader. 

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa tillbyggnaden från de väderstreck som är aktuella.Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas.
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur tillbyggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel med badrum, kök och sovrum. De behöver vara möblerade för att visa att kraven på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
  • Även den del av byggnaden som finns i dag ska redovisas.

  När du bygger till ett bostadshus behöver du också ange

  • Vem som ska vara kontrollansvarig (gäller vid större eller komplicerade tillbyggnader) 
  • Material och kulör för tak och fasad enligt Natural Color System, NCS

  I vissa fall tar vi beslut om startbesked i samband med bygglovet. Då kan du också behöva lämna in

  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionsdokumentation
  • Konstruktionsritning
  • Färdigställandeskydd
  • Redovisning av dagvattenhantering
  • VVS-ritningar
  • Energiberäkning/u-värden

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om din fastighet är kuperad kan du behöva lämna in en markplaneringsritning för att visa vilka markåtgärder du ska göra och hur du ska lösa tillfartsvägar.

  Bullerutredning

  Om du ska bygga utanför detaljplan och närmare järnväg än 300 meter eller närmare 70-väg än 30 meter kan du behöva lämna in en bullerutredning, för att visa att gränsvärdet för buller inte överstigs på platsen.

  Utredning om kulturmiljö

  Om du bygger inom kulturmiljö kan du behöva lämna in mer uppgifter om hur din tillbyggnad ska anpassas till miljön.

 • Tillbyggnad av flerbostadshus, verksamhet eller industri

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut, kan du kolla på exempelritning tillbyggnad av bostadshus

  När du bygger till ett flerbostadshus, verksamhet eller industri behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till tomtgräns, samt parkeringar, tillfartsvägar, eventuella murar och plank, samt markhöjden över hela fastigheten. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens utdrag ur kartdatabasen.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Från byggnaden ska du rita in två vinkelräta avstånd till tomtgränsen. Till exempel från en långsida och en gavel.
  • Plushöjden för golvnivån ska vara med.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Om tillbyggnaden hamnar nära tomtgräns kan vi behöva mäta in var den befintliga byggnaden ligger.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur tillbyggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader. 

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa tillbyggnaden från de väderstreck som är aktuella. Vid större fastigheter kan skala 1:200 behövas.
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur tillbyggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel med badrum, kök och sovrum. De behöver vara möblerade för att visa att kraven på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock(ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
  • Även den del av byggnaden som finns i dag ska redovisas.

  När du bygger till ett flerbostadshus, verksamhet eller industri behöver du också ange

  • Vem som ska vara kontrollansvarig 
  • Material och kulör för tak och fasad enligt Natural Color System, NCS

  Handlingar som kan behövas

  Markplaneringsritning

  Om din fastighet är kuperad kan du behöva lämna in en markplaneringsritning för att visa vilka markåtgärder du ska göra och hur du ska lösa tillfartsvägar.

  Bullerutredning

  Om du ska bygga utanför detaljplan och närmare järnväg än 300 meter eller närmare 70-väg än 30 meter kan du behöva lämna in en bullerutredning, för att visa att gränsvärdet för buller inte överstigs på platsen.

  Utredning eller intyg från sakkunnig

  För att säkerställa att speciella krav uppfylls kan du behöva lämna in en särskild utredning när det gäller till exempel tillgänglighet, kulturmiljö eller brandsäkerhet.

 • Utvändig ändring av en byggnad, till exempel fasad eller tak

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut, kan du kolla på Exempelritning tillbyggnad av bostadshus.

  När du ändrar utsidan av en byggnad behöver du lämna in följande underlag:

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar.

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från de väderstreck som är aktuella.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).
  • Även byggnadens befintliga utseende behöver redovisas.

  Planritning (endast vid ändringar som påverkar ljusinsläpp, till exempel sätta in eller ta bort fönster)

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och vilka funktioner de olika rummen ska ha, till exempel badrum, kök och sovrum.

  • Planritningarna ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  När du ändrar utsidan av en byggnad behöver du också ange

  Material och kulör för tak och fasad på det som ska ändras, enligt Natural Color System, NCS 

  Handlingar som kan behövas

  Antikvarisk förundersökning

  Om du ändrar användning för A- eller B-klassade byggnader, byggnadsminnen, eller byggnader med k- eller q-märkning.

  Detaljritning

  Om du ska ända utseende på en byggnad som är kulturantikvarisk.

 • Uppsättning av skylt

  +

  När du ska sätta upp en skylt behöver du lämna in följande underlag:

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur skylten ser ut när den sitter på byggnaden. Ritningarna måste vara skalenliga för att skyltens längd och bredd ska stämma.

  • Skylten ska vara i färg och måttsatt
  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från de väderstreck som är aktuella.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Situationsplan

  Situationsplanen visar var skylten ska placeras. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på kommunens utdrag ur kartdatabasen.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  När du ska sätta upp en skylt behöver du också ange

  Uppgifter om skylten är belyst, digital, dess ljusstyrka, och frekvens för rörlig bild om det är aktuellt.

  Handlingar som kan behövas

  Konstruktionsritning

  Om skylten ska placeras på en ställning.

  Detaljritning

  Om skylten är stor och varierande.

   

 • Vatten och avlopp

  +

  Om du ska ansluta din fastighet till kommunalt vatten eller avlopp kommer du att behöva skicka in en VA-karta till startbeskedet.

  Beställ VA-karta 

  Om din fastighet saknar anslutning till kommunalt vatten och avlopp kontrollerar vi i samband med din ansökan att fastigheten har en tillfredsställande enskild VA-anläggning. Du kan inte få bygglov om du saknar en godkänd vatten- och avloppsanläggning. 

  Läs mer om enskilt avlopp

 • Ändrad användning av en byggnad

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut, kan du kolla på exempelritning tillbyggnad av bostadshus

  När du ändrar vad en byggnad ska användas till behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa vilken byggnad det gäller. Den visar också tillfartsvägar, möjligheter för transporter, framkomlighet och parkeringar. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen.

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel med lokaler, badrum, kök och sovrum. De behöver vara möblerade för att visa att kraven på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Handlingar som kan behövas

  Kontrollansvarig

  Om ändringen kräver en ombyggnad som påverkar till exempel konstruktion, brandsäkerhet och ventilation behöver du även ange vem som ska vara kontrollansvarig 

  Verksamhetsbeskrivning

  Om du ska ändra till en verksamhet från till exempel bostad, eller från en sorts verksamhet till en annan som från frisör till restaurang. Verksamhetsbeskrivningen ska bland annat förklara vad det är för sorts verksamhet, i vilken omfattning den bedrivs, hur många anställda det är, samt antalet besökare och transporter.

  Utredning eller intyg från sakkunnig

  För att säkerställa att speciella krav uppfylls kan du behöva lämna in en särskild utredning när det gäller till exempel tillgänglighet, kulturmiljö eller brandsäkerhet.

  Antikvarisk förundersökning

  Om du ändrar användning för A- eller B-klassade byggnader, byggnadsminnen, eller byggnader med k- eller q-märkning.