Slutbesked

Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad behöver du få ett slutbesked. Ett slutbesked är ett beslut från byggnadsnämnden att hela byggnaden eller de delar av byggnaden som fått startbesked nu får tas i bruk och användas.

Vad krävs för att få slutbesked?

Du får slutbesked då du som byggherre har visat att alla krav som gäller för bygget enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte haft anledning att ingripa. Det är du som byggherre som begär att få ett slutbesked.

Om slutbesked inte kan ges

Vid mindre brister kan byggnadsnämnden ge slutbesked med anmärkning. Om bristerna är större kan byggnadsnämnden ge ett tillfälligt, så kallat interimistiskt slutbesked, som är beroende av att bristen rättas till eller att en viss kontroll som behöver göras i ett senare skede utförs.

Byggherrens ansvar

Det är oftast du som äger fastigheten som är byggherren. Tänk på att du som byggherre ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och enligt föreskrifter eller beslut. Byggherren ska också se till att kontroller utförs i tillräcklig omfattning.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka