Tekniskt samråd

I de flesta ärenden behöver du och din kontrollansvarige träffa oss på Bygg- och miljöförvaltningen för ett tekniskt samråd innan du kan få startbesked.

Om det krävs ett tekniskt samråd får du en kallelse till det och bokar en tid via kundcentret Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00.

Vid det tekniska samrådet måste byggherren och kontrollansvarig närvara. I vissa fall kan fler personer behöva närvara, exempelvis projektörer och entreprenörer. Vid samrådet upprättas ett samrådsprotokoll.

Vid samrådet gör vi bland annat en genomgång av:  

 • Arbetets planering och organisation 
 • Byggnadens energianvändning, säkerhet och konstruktion 
 • Förslag till kontrollplan och andra inlämnade handlingar 
 • Behov av arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder 
 • Behov av ett färdigställandeskydd 
 • Behov av utstakning 
 • Behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked 
 • Behov av ytterligare samråd 

Om samrådet gäller en rivningsåtgärd går vi även igenom hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats.

Stora byggprojekt kan behöva flera tekniska samråd och att vi diskuterar delar av projekteringen i ett tidigt skede.

Gå vidare till startbesked

När du fått ditt startbesked kan du börja bygga.

Förklaring till dokument inför tekniskt samråd

 • Kontrollplan

  +

  Kontrollplanen tar upp vad som ska kontrolleras för att byggprojektet ska få god kvalitet och uppfylla lagar och regler.

  Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in innan det tekniska samrådet. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att upprätta ett förslag till kontrollplan.

  I kontrollplanen ska du ange:

  • vilka kontroller som ska göras, av vem, hur och mot vad
  • vilka intyg och övriga handlingar som ska redovisas för byggnadsnämnden 
  • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
  • vilka arbetsplatsbesök som bör göras

  Om kontrollplanen gäller en rivningsåtgärd ska du också ange vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

  Vid det tekniska samrådet går vi gemensamt igenom förslaget till kontrollplan och de ändringar som eventuellt behöver göras, därefter fastställs en kontrollplan för projektet.

 • Färdigställandeskydd

  +

  Innan byggstart vid nybyggnad av bostadshus, och även vid större om- och tillbyggnader, behöver du teckna färdigställandeskydd.

  Färdigställandeskyddet kan antingen vara en försäkring eller en bankgaranti och ska omfatta ersättning för kostnader för att slutföra arbetena om entreprenören skulle gå i konkurs. Försäkringen gäller även för kostnader för att rätta till fel som noterats vid slutbesiktningen och för att reparera skador på byggnaden som orsakats av fel som uppdagats vid slutbesiktningen efter en konkurs.

  Du som är byggherre har ansvar för att dessa tecknas och byggnadsnämnden kontrollerar att de finns innan byggstart.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka