Färdigställandeskydd

Innan byggstart vid nybyggnad av bostadshus, och även vid större om- och tillbyggnader, behöver du teckna färdigställandeskydd.

Färdigställandeskyddet kan antingen vara en försäkring eller en bankgaranti och ska omfatta ersättning för kostnader för att slutföra arbetena om entreprenören skulle gå i konkurs. Försäkringen gäller även för kostnader för att rätta till fel som noterats vid slutbesiktningen och för att reparera skador på byggnaden som orsakats av fel som uppdagats vid slutbesiktningen efter en konkurs.

Du som är byggherre har ansvar för att dessa tecknas och byggnadsnämnden kontrollerar att de finns innan byggstart.

Byggfelsförsäkring

Byggfelsförsäkringen avskaffades den 1 juni 2014. Du som får ditt startbesked efter 1 juni 2014 behöver alltså inte teckna byggfelsförsäkring. 

Läs beslutet på riksdagens webbplats