Arbetsplatsbesök

Vid det tekniska samrådet bestäms om och i vilka skeden av projektet som arbetsplatsbesök av en byggnadsinspektör krävs. Boka tid för arbetsplatsbesök i god tid innan det ska äga rum.

Vid besöket ska din kontrollansvarige närvara. Oftast behövs bara ett arbetsplatsbesök och i vissa fall behövs inget alls.

Vad händer under arbetsplatsbesöket?

Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar vi bland annat att:

  • Kontrollplanen och bygglovet följs.
  • Den kontrollansvarige närvarar vid bygget så som den ska. 
  • Gällande byggregler följs. 

Om brister upptäcks

Om vi upptäcker allvarliga avvikelser kallar vi till samråd för att diskutera nödvändiga åtgärder. Det kan bland annat innebära att kontrollplanen behöver justeras eller att ytterligare handlingar behöver lämnas in.

Du får ett protokoll

Vi skriver ett protokoll vid arbetsplatsbesöket som vi sedan skickar till dig som byggherre och till din kontrollansvarige.

Gå vidare till slutsamråd

Slutsamrådet hålls på plats när byggprojektet är avslutat, men innan byggnaden tagits i bruk.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka