Vår granskning

När vi har fått in ditt ärende granskar vi det och ser om det saknas några underlag för att vi ska kunna fatta beslut. Om det saknas några handlingar får du en kompletteringsbegäran inom tre veckor där du ombeds att skicka in godkända handlingar.

När vi handlägger så kontrollerar vi bland annat din ansökan eller anmälan mot eventuell detaljplan, kommunens översiktsplan och plan- och bygglagens bestämmelser om byggnadens utformning och placering.

I vissa ärenden behöver vi höra dina grannar eller andra myndigheter. Det kan till exempel handla om att din ansökan inte stämmer med detaljplanen, att du vill bygga utanför detaljplanerat område eller frågor om vatten och avlopp. Om dina grannar eller några myndigheter har synpunkter på din ansökan får du ta del av deras svar och får möjlighet att bemöta dem. Efter det tar vi ställning till om du kan få bygglov eller inte.

Handläggningstid bygglov

Just nu är det väldigt långa handläggningstider för bygglov. Du kan räkna med att det tar cirka 20 veckor från det att vi har alla handlingar vi behöver för att ta beslut. Vi gör flera olika insatser för att minska handläggningstiden och hoppas att den snart är på en rimlig nivå igen.

Byggnadsnämnden ska ta beslut senast tio veckor efter att ett bygglovsärende har kommit in till nämnden. Om denna tid överskrids så reduceras avgiften för bygglovet med 20 procent för varje vecka som Byggnadsnämnden inte har tagit beslut i ärendet. Observera att det endast är avgiften för bygglovet som reduceras. Avgiften för arbetet från tekniskt samråd till slutbesked reduceras inte.

Om Byggnadsnämnden, inom tre veckor från att ärendet kom in, har meddelat dig att ansökningshandlingarna måste kompletteras för att de inte är tillräckligt bra för bedömning, räknas de tio veckorna från den dag då det kom in nya godkända underlag. Om Byggnadsnämnden inte meddelat dig att ansökan måste kompletteras inom tre veckor från det att ansökan kom in, räknas de tio veckorna från den dag då ärendet kom in till kommunen. Tidsfristen börjar om på nytt om du som sökande vill ändra din ansökan under handläggningstidens gång.

Om det är en komplicerad utredning får vi förlänga handläggningstiden en gång med högst tio veckor. 

Handläggnigstid anmälningsärenden

För anmälningsärenden gäller samma som för bygglov, fast tidsfristen är fyra veckor istället för tio veckor. 

Gå vidare till beslut

När vi granskat ärendet och fått in eventuella remissvar kan vi fatta beslut.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka