Detaljplan

En detaljplan talar om vad som får och inte får göras inom planområdet. Den bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst område.

Detaljplanen visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan med bestämmelser hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning. I gamla detaljplaner, så kallade avstyckningsplaner, finns inte några planbestämmelser eller någon planbeskrivning.

Kommunen tar fram och antar detaljplaner

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna.

En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Den gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en genomförandetid. Inom genomförandetiden har du en garanterad rätt att bygga enligt planen. 

Du hittar antagna detaljplaner i vår webbkarta.

Gör så här: öppna webbkartan och kryssa i detaljplaner under fliken bygga och bo.

Pågående detaljplanering

Du hittar de planarbeten som pågår just nu under rubriken Aktuella projekt.