Planprocessen

 • Planbesked - det startar med en idé

  Om du vill bygga något som kräver en ny detaljplan eller ändringar i en befintlig börjar du med att ansöka om planbesked.

  Så ansöker du om planbesked

  Kommunen tar ut en avgift för att handlägga ett planbesked samt för att upprätta en ny detaljplan.

  Nästa steg är att börja med ett planprogram eller en detaljplan. Vilket det blir beror på hur omfattande den nya planen är.

 • Planprogram - utreder om platsen är lämplig

  Ett planprogram beskriver bland annat ungefär hur mycket som är lämpligt att bygga i ett område och hur trafiken ska komma till området. Ofta behövs planprogram när ny mark ska planeras och i många fall gör vi en miljöutredning samtidigt.

 • Samråd 

  I samrådet för planprogrammet finns möjlighet att lämna synpunkter. 

 • Godkänt planprogram

 • Detaljplan - styr områdets utformning

  När kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden har fattat beslut om att en plats är lämplig för ett visst ändamål får samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan. I arbetet med detaljplanen ingår att ta fram ett förslag för områdets utformning. Exempel på utformningsfrågor är antal våningar, internt vägnät och hur ledningar ska dras i området.

  Läs mer om hur en detaljplan tas fram (länk till Boverket)

 • Samråd

  I samrådet får du möjlighet att lämna synpunkter.

 • Granskning

  Vid granskning får du ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter. Under granskningen kan du se om dina synpunkter vid samrådet har blivit tillgodosedda.

 • Antagande

  Kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden antar en detaljplan. I samband med att en större detaljplan antas, antas oftast även ett exploateringsavtal där genomförandet av planen säkras.

 • Laga kraft - efter tre veckor

  Efter att en detaljplan antagits och beslutet satts upp på kommunens anslagstavla, dröjer det tre veckor innan den vinner laga kraft. Om någon överklagar beslutet under tiden vinner den inte laga kraft just då.

  När beslutsprotokollet med antagande justerats skickar vi en överklagandehänvisning till de sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. I hänvisningen talar vi om hur ett överklagande går till.