Exploatörsdriven planprocess

Kungsbacka växer och vi har ett stort behov av att öka bostadsbyggandet. Kommunens mål är att bygga 500 nya bostäder per år. För att hålla byggtakten och effektivisera arbetet testar nu Kungsbacka kommun exploatörsdriven planprocess.

Exploatörsdriven planprocess innebär att Kungsbacka kommun och byggherren samarbetar i planarbetet inför en byggnation. Idag gör kommunen stor del av arbetet själv men med hjälp av byggherren. Exploatörsdriven planprocess ska ses som ett komplement till kommunens arbete med att ta fram detaljplaner.

Exploatörsdriven detaljplan ses som ett komplement till kommunens eget planarbete. I vanliga fall tar kommunen fram handlingarna till en detaljplan tillsammans med exploatörer. I Kungsbacka prövar vi nu ett arbetssätt där exploatörer får ett större ansvar för att själva driva detaljplaner på mark de äger.

Tre planer inom pilotprojektet pågår

Vi har tre projekt igång inom exploatörsdriven planprocess. De krav vi har utgått från är att det ska vara utanför Kungsbacka stad och det ska vara på exploatörens egen mark. Detaljplanen ska omfattas av ett planprogram och syftet ska vara bostadsändamål. Samtliga tre detaljplaner finns med i samhällsbyggnadsplanen 2018. 

Vallersvik i Frillesås
Exploatör: Derome
Här planeras: 20 bostäder
Läs mer här: Vallersvik i Frillesås 

Stockalid i Åsa
Exploatör: Eksta och Veidekke
Här planeras: drygt 80 bostäder, blandad upplåtelseform. Förskola
Läs mer här: Stockalid i Åsa

Hjälm
Exploatör: Gåsevadholms Fideikommiss
Här planeras: 15 småhus
Läs mer här: Hjälm

Mer tidseffektivt

Genom att delegera stora delar av ansvaret och ekonomin för detaljplaner till exploatörer vill kommunen utmana dem att förbättra och effektivisera processen. 

De måste ta bra planhandlingar och olika utredningar som myndigheter kräver. Allt från att göra naturinventeringar till att låta undersöka om marken innehåller föroreningar och tål belastning av byggnader.

Kungsbacka kommun har fortfarande det formella myndighetsansvaret för en kvalitetssäker planprocess. Vi fattar politiska beslut och sköter juridiska avstämningar som slutgranskning och antagande och säkerställer att berörda invånare kan ta del av exploatörernas handlingar och lämna synpunkter.

Möta efterfrågan

Genom att låta fler aktörer arbeta med detaljplaner vill Kungsbacka kommun möta efterfrågan från exempelvis privata markägare eller företag som vill bygga på sin egen, allt inom ramen för gällande lagstiftning.

Exploatörerna ansvarar för tidplaner, beställningar av utredningar och möten. Kommunen ställer krav på att det är erfarna plankonsulter och mark- och exkploateringskonsulter som exploatören tar hjälp av i arbetet med att ta fram detaljplanen.

Kontakta gärna

Kontakta gärna