Markanvisningar

Kolla Parkstad, markanvisning

Sista inlämningsdag av anbud för markanvisningen var 23 mars 2018.

Kungsbacka kommun välkomnar er att lämna anbud på mark samt förslag till hur ni skulle vilja utforma och bebygga del av fastigheten Kolla 5:7 (kvarter 13). 

Markanvisningen omfattar 7200 m2 BTA för bostadsändamål (B) plus 600 m2 BTA för bostäder/verksamheter (BC) där bottenvåningen ska innehålla verksamhet eller lokal som placeras i gatunivå. Samtliga bostäder ska upplåtas med hyresrätt.

Läs mer om Kolla Parkstad

Gestaltning

Målsättningen är att skapa en stadsdel med stadsmässig karaktär. Området präglas av distinkta gaturum vilka skapas genom ett tydligt förhållande mellan byggnader och gata. Kvarteren definieras av tydliga hörn och bebyggelsen är tät mot de större gatorna. Bebyggelsen har klassiska volymer med en arkitektur som är modern och djärv.

Läs mer om gestaltningsprinciper i planbeskrivningen.

Tidplan

23 mars 2018 Sista dag för inlämning av anbud
Maj 2018 Beslut i kommunstyrelsen avseende tilldelning till exploatör.  Avtalsprocess påbörjas.
Augusti 2018 Köpeavtal avseende kvarter 13 godkänns av kommunstyrelsen.
   

Ansökan 

Anbudshandlingar skickas i kuvert utan bolagslogotype till:
Anbud KS/2017:639
Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret
Att: Susanne Calming
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

Anbudet ska ha kommit in senast den 23 mars 2018 till ovanstående adress.

Kontakta gärna