Tillägg för vindkraft

Den 10 april 2012 antog kommunfullmäktige översiktsplanen för vindkraft som är ett tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen från 2006.

Det innebär att Kungsbacka har fått riktlinjer för hur vindkraftsverk får byggas i kommunen.

Förutsättningar för vindkraft

Goda vindförutsättningar är givetvis en av de fysiska förutsättningar som krävs för att etablera vindkraft. I Kungsbacka kommun blåser det generellt sett bra. En annan förutsättning för vindkraft är att kraftverken inte ska störa landskapsbilden.

Skyddszoner

Ett antal faktorer begränsar möjligheten att utveckla vindkraft i kommunen. De är bland andra

  • avstånd på 500 meter till närmaste bostad
  • avstånd på 1 000 meter till närmaste samlade bebyggelse
  • värdefulla områden för rekreation samt natur- och kulturvård
  • skyddszon runt Onsala rymdobservatorium på 15 kilometer
  • hela havsområdet är olämpligt för vindkraft

Lämpligt område för vindkraft

I översiktsplanen för vindkraft rekommenderas områden i sydöstra delar av kommunen.

Läs mer om vindkraft i Kungsbacka