Särö

Den 14 oktober 1999 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för Särö.

Fördjupningen är antagen före den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP06. Fördjupningen av översiktsplanen för Särö gäller fortfarande men utpekade bebyggelseområden är inte utbyggda och intentionerna kring Särö centrum är förändrade till viss del. Planen används inte som styrande planeringsunderlag och textdelarna i planen är i princip helt inaktuella.