Kungsbacka stad 2050

Nu har vi startat arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. Den ska vara vägledande i hur vi ska använda våra mark- och vattentillgångar i staden fram till 2050.

Enligt befolkningsprognosen väntas vi bli över 100 000 som bor i Kungsbacka kommun 2035 och runt 130 000 år 2050. Staden ska vara den del som ökar mest då över hälften av kommunens befolkningsökning är planerat att ske här. Som en kommun nära en storstad är vi en av de kommuner som har störst andel barn i Sverige. Många barn kommer att bo i Kungsbacka stad och ännu fler som kommer att besöka den. 

Avgränsning för planen

I förslag till kommunens nya översiktsplan, som beräknas bli antagen 2022, anges avgränsning för utredningsområdet för den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad.

Utredningsområdet för fördjupad översiktsplan

Tidplan

2021

Arbetsfas med bland annat invånardialog

2022

Samrådsförslag formas och politiskt beslut som samråd

2023

Samråd – öppnar upp för synpunkter

2024

Granskning – justerat förslag visas upp.
Laga kraft.

En stad som växer hållbart

Allt vi planerar för ska leda till att Kungsbacka stad är en hållbar stad, både ekonomisk och socialt men även för miljön. Staden är en plats som är full med liv under dygnets alla timmar och många vill komma och besöka staden. I Kungsbacka trivs och utvecklas entreprenörer och andra företagsamma människor. Här mår unga bra så väl psykiskt som fysiskt. Det är en grön och vattennära stad med många olika platser att mötas och vara på. Staden ska kännetecknas av ett medskapande samhälle där vi alla är med och bidrar till helheten.

Vägen dit

För att nå en livfull och välmående stad behöver vi tillsammans arbeta för att skapa förutsättningarna, att planera samhället långsiktigt. Dels handlar det om att planera hur vi vill ta tillvara de mark och vattentillgångarna vi har, dels handlar det om vilken samhällsservice som vi behöver förstärka med när vi växer. Men det handlar till lika stor del om hur vi planerar för att fylla staden med näringsliv, kultur och idrott samt nya bostäder för olika behov.

För att skapa den välmående staden behöver kommunen se över hur resor och transporter kan ske inom samt till och från staden på ett hållbart sätt. Detta studeras parallellt med framtagandet av fördjupad översiktsplan.

 

Kontakta gärna

Andrea Ericsson, projektledare samt bebyggelse
andrea.ericsson@kungsbacka.se

Sandra Lindahl, trafik
sandra.lindahl@kungsbacka.se

Peter Reneby, natur och friluftsliv
peter.reneby@kungsbacka.se

Anders Lund, hållbarhetsanalys och riksintressen
anders.lund@kungsbacka.se

Christian Carlsson, hälsa och säkerhet
christian.carlsson@kungsbacka.se