Badhusparken och stationen - Vårt framtida Kungsbacka

Vårt framtida Kungsbacka - ny översiktsplan

År 2050 kan vi bli 130 000 invånare i Kungsbacka kommun. Hur ska vi bo och hur ska vi utveckla vårt samhälle? Vilka områden vill vi bevara? Just nu arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan som vägleder oss i frågor som rör Kungsbackas mark- och vattenområden.

Aktuellt

Ett reviderat förslag till ny översiktsplan är nu klart för att antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den politiska gången är följande:

  • 19 oktober - beslut i kommunstyrelsen
  • 9 november - beslut i kommunfullmäktige (följt av tid för överklagan på cirka fyra veckor)
  • Mitten december - laga kraft

Planförslaget är reviderat utifrån de synpunkter som kom in under granskningen. Bland annat har kopplingen till kommande fördjupad översiktsplan för staden blivit tydligare samt kommunens syn på hur riksintressen ska tillgodoses. Under arbetet med att revidera förslaget har projektgruppen haft dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Titta på förslaget

Klicka på länken nedan för att komma till översiktsplanen och få mer information om hur den är uppbyggd. Nedan på den här sidan finns det tidigare förslaget som vi hade till samrådet. 

Digital översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka (granskningsversion) 

Kartan fungerar bäst i webbläsare Chrome.

Tidigare version från samrådet

Här kan du ta del av den version som vi hade under samrådet. Efter det att vi fick in synpunkter har vi nu arbetat om förslaget och därför är denna version inte giltig längre. 

Digital översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka (avslutad samrådsversion)

Samrådet var mellan 7 april och 31 augusti 2020. Under samrådstiden kunde alla vara med och tycka till om förslaget till ny översiktsplan. Vi har sammanställt synpunkterna i en samrådsredogörelse.

Läs sammanställningen här: Samrådsredogörelse 

Digital översiktsplan

Den nya översiktsplanen upprättas i ett digitalt GIS-baserat format (geografiskt informationssystem). Den digitala lösningen gör att den kommer att bli enklare att uppdatera löpande. Arbetet med att hålla översiktsplanen aktuell kommer nu att ske oftare och mer regelbundet än tidigare.

Om du vill skriva ut alla eller separata kapitel ut översiktsplanen gör du det genom printikonen. Längst ner på denna sida finns hela textinnehållet samlat i ett dokument. Notera att i detta dokument finns enbart kartan för användning av mark och vatten med, övriga kartor finns i den digitala versionen.

Se vår film som berättar mer om vad en översiktsplan är.

Tidplan 2021

  • 1 mars - 30 april, granskning
  • maj - augusti, arbete inför antagande
  • november, beslut om antagande i kommunfullmäktige
  • december, översiktsplaner vinner laga kraft

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras

Bilden är en illustration över tidplanen för ny översiktsplan

Utställning och föreläsning

Under samrådstiden hade vi en utställning som visade vårt förslag samt hur man kan vara med och tycka till. Vi hade utställningen i stadshuset under samrådet och under en vecka stod vi med den på Kungsmässan. 

Vi har haft tre tillfällen med föreläsning där vi berättade om förslaget till den nya översiktsplanen och svarade på frågor. Vi passade även på att visa hur den fungerar nu när den är digital och hur man tycker till om den.

Föreläsningen finns digitalt och du kan se den här: Föreläsning om översiktsplanen

Unga är vår framtid

Under våren 2020 arbetade vi aktivt med att få in ungas perspektiv på översiktsplanen eftersom det är barn och unga som är en viktig del av vårt framtida Kungsbacka. Vi var därför ute och samtalade med unga på plats, exempelvis på skolor för att berätta om vår nya översiktsplan och hur de kan vara med och tycka till. Andra prioriterade målgrupper i arbetet är näringslivet. 2019 genomförde vi dialogtillfälle för att få in företagares perspektiv på deras behov vad gäller Kungsbackas mark- och vattenområden.

 

Kontakta gärna

Kontakta gärna