Våra förbättringsområden

Då vi har omorganiserat hela vår verksamhet måste vårt fokus vara att tillsammans med nya kollegor och nya barngrupper få möjlighet att skapa en nytänkande verksamhet som ger den bästa lärandemiljön för varje barn. Att våga testa och tänka nytt, samtidigt som vi behåller det som har fungerat bra tidigare. Att utifrån detta göra en så bra pedagogisk verksamhet som möjligt.

Min förhoppning är att vi tar till vara all den kompetens som finns och tillsammans skapar något nytt i de nya arbetslag som bildats. Att vi lär oss av varandra och skapar något som blir ännu bättre än det vi haft tidigare. 

Vi ska fortsätta utveckla verksamheten från de direktiv som Skolverket tagit fram gällande ”Barngruppens storlek i förskolan”. 
Det är en spännande resa att se nya möjligheter öppna sig genom att vi tänker igenom hur vi kan gruppera barnen på olika sätt under dagen. 
Min tanke är att barnen fortfarande måste ha ett val över var de vill vara i lokalerna och med vem de vill leka. Grupperingarna får inte bli statiska och minska barnens inflytande över sin lek och sitt lärande.

Vi kommer fortsätta fördjupa kunskapen om relationell pedagogik som vi startade förra verksamhetsåret. Detta arbete sker i ett samarbete som Kungsbacka kommun har med professorn Sven Persson från Högskolan i Malmö. Nyckelpersonerna på förskolan kommer möta arbetslagen och föra diskussionerna vidare mot våra uppsatta mål i ämnet.

Vi har vi fått beviljat att ingå i den statliga satsningen ”Läslyftet”. Utbildningen kommer pågå under det här verksamhetsåret med start i slutet av augusti. Vi har en tidigare positiv erfarenhet av att arbeta med studiecirklar som en metod för kompetensutveckling för barnskötare och förskollärare. Detta arbetssätt ger ett tydligt resultat på barnens lärande och utveckling av verksamheten.

På Forsgläntan tar vi tar emot studenter som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) både genom projektet med övningsförskolor och från Högskolan i Borås. Detta innebär att vi får möjlighet att forma våra blivande kollegors utveckling och få till oss av den nya forskning som studenterna läser. Studenterna har en handledare men det är hela förskolans ansvar att ta hand om studenten.

Ett av målen från förra verksamhetsåret (2016/17) har vi kvar att arbeta med:

”Vi som arbetar på Forsgläntan vill utveckla och lära så mycket men vi måste träna oss på att begränsa oss. Ta en sak i taget och njuta av det vi har åstadkommit då skapar vi en hållbar utveckling för alla på Forsgläntans förskola!”

Jag som förskolechef vill mycket och pedagogerna vill kanske ännu mer. Men vi har den tid vi har och fokus måste vara att skapa en hållbar förskola för oss alla!

Ett nytt spännande verksamhetsår väntar oss.

/Anna-Lena Glad Palm, Förskolechef