Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR, en enkät där vårdnadshavare får svara på ett antal frågor inom områdena:
• trivsel och trygghet
• delaktighet och inflytande
• skolmiljön
• bemötande
• kunskap och lärande
Enkäten besvaras också av elever i årskurs två, fem och åtta och deras föräldrar
Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.

Inom området bemötande ser vi en ökning av nöjda vårdnadshavare på samtliga förskolor sedan föregående år. Bemötande handlar om att personalen bemöter barn och föräldrar på ett positivt sätt.

Så här arbetar vi med resultatet

Denna sida är under uppbyggnad, mer information kommer.