Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan. Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan.

Likabehandlingsarbete handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan. Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten – pedagogiken, didaktiken, pedagogernas förhållningssätt, regler och rutiner, och genomförandet av aktiviteter.

Ett framgångsrikt likabehandlingsarbete är systematiskt och målinriktat. Det är en ständig pågående process för att utveckla förskolan och processen följer vissa bestämda steg. Varje förskola ska utgå från sin egen situation och formulera insatser och åtgärder utifrån de behov som finns i den egna verksamheten.

Planen ska upprättas årligen och är ett viktigt verktyg för att systematiskt planera, dokumentera och utvärdera likabehandlingsarbetet. 

I dokumentet nedan kan du läsa mer om vårt arbete.

Likabehandlingsplan

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor.

Mobbing och trygghet