Förskolans brukarråd

Förskolorna i vår enhet har brukarråd. Syftet med ett brukarråd är att skapa möjlighet till delaktighet i verksamhet.

Brukarrådet skall vara så sammansatt att brukarföreträdarna är majoritet, det vill säga fler än personalföreträdarna. Brukarnas deltagande, inflytande och delansvar ska ses som ett viktigt led i förskolans/skolans uppgift att fostra barnen/eleverna i ett demokratiskt förhållningssätt.

Vidare bör brukarrådet ha en sammansättning som innebär att det kan betraktas som representativt för alla de brukarintressen som ingår i verksamheten. Rektor har det yttersta ansvaret för att brukarrådet kommer till stånd.

I brukarrådet har vi två föräldrarepresentanter ifrån varje avdelning, en personal från respektive avdelning samt rektor. Vi träffas en gång per termin för att diskutera aktuella frågor som rör verksamheten.

Brukarrådets syfte:

 • Ge föräldrarna möjlighet att påverka verksamheten och miljön på barnens förskola.
 • Bidra till samhörighet mellan barn, föräldrar och personal på förskolan.
 • Föräldrarna har inflytande över följande frågor:
 • Diskutera olika planer
 • Utemiljön och skolgårdsmiljön
 • Trafikfrågor
 • Matfrågor
 • Information kring pedagogriska frågor och organisation
 • Föräldrainflytande
 • Policy frågor ex säkerhetsfrågor
 • Information kring budget

Som representant i brukarrådet förväntas du:

 • Representera avdelningens föräldrar
 • Ta upp synpunkter och tankar från avdelningens föräldrar
 • Delta på ett möte varje termin