Om oss

Så arbetar vi på Basunens förskola:

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”

I Kungsbacka växer framtiden. Vi Vill, vågar och kan.

Välkommen till en förskola där vi tillsammans med övriga skolformer inom Kungsbacka kommun ger framtidens barn förutsättningar att lämna oss med stora valmöjligheter, stark självkänsla och god hälsa. På Basunens förskola gör vi det gemensamt genom att utveckla barns förmågor som samarbete, utveckla lärstrategier, skapa mening och en känsla av att lyckas.

 

Förskolans Värdegrund

Vår värdegrund är att vi ska främja alla barns utveckling och deras lärande. Vi tror på att vi lär oss tillsammans, med och av varandra.

Vår Barnsyn Vi tror på att barnen kan, vågar och vill. Vi utmanar barnen utifrån deras egen nivå.

” Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor.” Lpfö 18

Vår kunskapssyn

Vår kunskapssyn är att vi lär oss tillsammans genom ett sociokulturellt perspektiv.

Vår språkpolicy

”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling både det svenska språket och sitt modersmål, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. ”

Hur arbetar vi med samspel?

· Vara en god och nära samtalspartner där vi ser oss själva som det viktigaste verktyget för att stötta och skapa goda förutsättningar i barns språkutveckling.

· Skapa olika mötesplatser där vi uppmuntrar till lek och samtal.

· Språksamtal med vårdnadshavare där förskolan kartlägger vilka språksammanhang barnen ingår i samt pratar om vikten av att tala sitt modersmål hemma.”

 

Hur arbetar vi med språkförståelse?

· Visuellt stöd ex TAKK och AKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)

· Dokumentation

 

Hur arbetar vi med ordförråd?

· Högläsning och samtal om litteratur och andra texter.

· Erbjuda olika aktiviteter som bygger barns ordförråd

· Sätta ord på det barnet själv inte kan uttrycka.

· Prata om ords betydelse, och lär barnen att fråga om de inte vet vad något heter.

· Vi sätter ord på det vi gör

 

Hur arbetar vi med grammatik

· Vi erbjuder aktiviteter för att stötta barns meningsuppbyggnader.

· Ta för vana att bygga ut meningar kring det barnen säger i vardagen.

· Upprepa barns meningar inte för att korrigera utan för att modellera

 

Hur arbetar vi med uttal

· Vi bemöter barns uttal på ett korrekt sätt.

· Vi erbjuder aktiviteter kring artikulation och munmotorik.

 

Relationell pedagogik

Hur arbetar vi med kognitivt stöd?

Genom att utmana på rätt nivå, inte för svårt och inte för lätt utan den proximala utvecklingszonen. Genom att tillåta att vara normkreativa, bygga normer tillsammans. Ställa produktiva frågor som leder till ett utforskande.

 

 

Hur arbetar vi med emotionellt stöd?

Genom att tona in och känna in situationer och sinnesstämning. T.ex. se att ett barn mår dåligt utan att barnet behöver säga det. Visa att jag tror på dig, peppa barnet att försöka samt visa att det är tillåtet att misslyckas.

 

 

Hur arbetar vi med socialt stöd?

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra genom att kommunicera med varandra. Att det är ok att be en vän istället för en vuxen, t.ex. vid situationen på och avklädning. Gör saker i grupp, det blir då tydligt för barnen att det finns andra sätt att göra på än mitt. Genom att som vuxen finnas nära barnen så att det känner sig trygga och sedda, så att dem inte behöver gå iväg för att hämta hjälp. Att det får samspela i olika konstellationer för att lära sig kommunicera med alla.

 

Projekterande arbetssätt/Undervisningsmiljö/Lärandemiljö

Vi arbetar tillsammans med barnen genom ett projekterande arbetssätt. Vi ser vad barnen intresserar sig för och fångar barnen i det för att sen starta ett projekt för att uppnå de olika läroplansmålen. Vi pedagoger är medforskare i det vi ser barnen intresserar sig för. Vi låter barnen utrycka sig på alla möjliga vis. Genom tal, skrift, bild och musik. Allt för att barnen ska få uttrycka sig på sitt sätt.

Vi har ett reflekterande förhållningssätt och skapar platser i vår fysiska miljö där barnen kan mötas och samspela kring olika material och upplevelser. Vi arbetar fram syfte och mål med våra olika undervisningsmiljöer. Miljöerna visar tydligt vad som sker där. Att materialet ska

vara inspirerande och tilltalande samt inbjudande. Barnen har stor tillgång till materialet, att det ska vara lättillgängligt för barnen. Hur materialet presenteras och att man presenterar, lekfullt, tydligt. Inkludera barnen i verksamheten. Allting får ta tid.

Till exempel vid byggmiljön ser barnen varandras konstruktioner och inspireras av det. Detta leder till samarbete och att lärandet utvecklas genom att vi pedagoger sitter med och lyssnar och utvecklar deras tankar så bidrar det till samspel och ett vidare utforskande. Vi tar fram inspirerande bilder/foton till olika miljöerna.

Vi jobbar tillsammans med barnen och ställer öppna frågor till de som får de själva att tänka efter men ändå lämna lite till fantasin Vi är närvarande, lyhörda pedagoger för barnens frågor och för våra frågor till barnen. Detta för att göra barnen delaktiga och ha inflytande kring sitt eget lärande här på förskolan. Vi är där barnen är för att skapa en lek ro för dem.