Kvalitetsarbete

Ett fungerande kvalitetsarbete i förskolan är avgörande för att utbildningen ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I praktiken bedriver vi detta arbete utifrån Skolverkets kvalitetshjul som är indelat i faserna ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och ”Hur blev det?” Detta speglar själva processen i det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med arbetet är att kunna identifiera och prioritera utvecklingsområden för att uppfylla de nationella målen. Genom att följa upp, analysera dokumentera, planera och utveckla utbildningen kan kunskap om vad som leder till framgång skapas och delas.