Om oss

Blomstergatans förskola ligger i Hålabäcksområdet, mitt i centrala Kungsbacka. Förskolan centrala plats bidrar med närhet till kollektivtrafik, bibliotek och kulturhus. Förskolan ingår i pedagogisk enhet Centrum.

Förskolan finns mitt i centrala Kungsbacka, med närhet till kultur och natur. Gården är stor och inspirerande. Vi har en kuperad terräng som inbjuder till fantasifulla lekar. Förskolan består av tre avdelningar.

  • Fröet, där de yngsta barnen går.
  • Knoppen, där mellanbarnen går.
  • Blomman, där de äldsta barnen går. 

Syftet med åldersindelning på vår förskola är:

  • Bättre utnyttjande av lokalerna
  • Skapa utmanande, lärande och roliga miljöer för barnen både ute och inne som utvecklar deras intresse.
  • Gemenskap, demokrati och glädje

Gruppindelningen är inte enbart beroende på barnets ålder, utan även gruppsammansättningen och antalet barn vi har på förskolan. 

Gemensamt mål för Blomstergatan:

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasier och kreativitet i lek och andra aktiviteter. Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen.

Vi vuxna finns med som medhjälpare i bakgrunden men initiativen och lusten skall komma från barnen.

"Barnen skall känna delaktighet och få upplevelsen av duglighet på sin förskola".

Reggio Emilia filosofin:

Vår förskola är inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Den innebär att barn skall få uttrycka sig i bilder, dans, matematik, teater, lera musik m.m.

Erfarenheten bekräftar att barn behöver mycket frihet. Frihet att våga pröva, göra misstag, att rätta till. Att tillsammans med andra i sociala relationer upptäcka och investera i nyfikenhet, intelligens och känslor. Frihet att uppskatta de tillgångar av material, ljud, färg, form. m.m. som finns omkring oss.  Att få möjlighet att lära med alla sina sinnen.

"Barnet har hundra språk
Hundra händer
Hundra tankar
Hundra sätt att tänka
Att leka och tala på
Hundra alltid hundra
Sätt att lyssna
Att fundera att tycka om
Hundra lustar
Att sjunga och förstå
Hundra världar
Att uppfinna
Hundra världar
Att drömma fram" 
(Loris Malaguzzi)

Den livsviktiga leken:

Det är genom leken barnen använder sin fantasi och spontanitet, där de imiterar, prövar och bearbetar sina intryck och upplevelser. Leken utvecklar även barnens tänkande och deras förmåga att samarbeta. När barnen leker med andra, lär de sig leva med andra människor, skratta med andra, bli arga utan att slåss, känna empati och kompromissa. Fantasifulla barn blir kreativa vuxna. Pedagogens roll är att vara närvarande, lyssnande, uppmuntrande och deltagande i barnens fria lek.

Vi arbetar mycket med demokrati och genustänkande, genom att ge flickor och pojkar samma förutsättningar och utrymme på förskolan.

Personalen på Blomstergatans förskola har utvecklings- och kvalitetshöjande diskussioner på våra studiedagar och planeringsdagar.

När vi har planering hjälps vi åt över avdelningarna, ingen personal är främmande för något barn.