Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom   Göteborgsregionen, GR, en enkät där vårdnadshavare får svara på ett   antal frågor inom områdena:

* trivsel och trygghet
* delaktighet och inflytande
* skolmiljön
* bemötande
* kunskap och lärande

Enkäten besvaras också av elever i årskurs två, fem och åta och deras föräldrar.

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp   av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer   svarat.