Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan systematiska och regelbundet följer upp verksamheten som analyserar resultaten.
Med utgångspunkt från det som vi ser i vår analysplanerar och utvecklar vi arbetet för att nå ökad måluppfyllelse.

I förskolan använder vi oss bland annat av det som kallas pedagogisk dokumentation för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagogisk dokumentation handlar om att visa och sammanställa det som händer mellan var och vuxna på förskolan. Det kan göras skriftligt eller med stöd av foto eller film. Den pedagogiska dokumentationen är en utgångspunkt för planeringen av verksamheten.

Skolverkets hemsida - Så fungerar förskolan