Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR, en enkät där vårdnadshavare får svara på ett antal frågor inom områdena:

- Trivsel och trygghet

- Delaktighet och inflytande

- Skolmiljön

- Bemötande

- Kunskap och lärande

Enkäten besvaras också av elever i årskurs två, fem, åtta, och deras föräldrar.

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad den enskilda personen har svarat.