Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i pedagogisk omsorg, förskola och skola systematiskt och regelbundet följer upp verksamheten samt analyserar resultaten. Med utgångspunkt från det som vi ser i vår analys planerar och utvecklar vi arbetet för att nå ökad måluppfyllelse.

I styrdokumenten för pedagogisk omsorg finns det reglerat vad verksamheten skall uppfylla. Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg är rekommendationer hur kommuner och personal kan eller bör handla för att uppfylla bestämmelserna. Förskolans läroplan är vägledande för pedagogisk omsorg.

Allmänna råden för pedagogisk omsorg

Förskolans läroplan