Fjärilens förskola

Förskolan Fjärilen är ett hus som är byggt för att passa verksamhet med Reggio-Emilias tankar bakom. Det innebär bland annat att barnets perspektiv ska vara tongivande. 

 Pedagogerna arbetar för att utbilda barnen i hållbar utveckling, samt att utveckla en förståelse för hur människors val i vardagen kan bidra till en miljömässig och social hållbar utveckling.

Läsåret 2020/21 jobbar förskolan med fokusområdet ”Framtids tro och förundran – Ett projekt för hållbar utveckling och jämställdhet”. Till området kopplas två gemensamma mål ur Lpfö, samt Kungsbacka kommuns vision.

• Förståelse hur människans olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, samt

• Förskolan skall organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, men med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.

Vidare väljer varje arbetslag ytterligare fyra läroplansmål, kopplade till barngruppens behov och intressen

 Pedagogerna har ansvar för att göra miljöerna spännande med nya material att utforska samt att vara medforskare vid sidan om barnen och i den rollen ställa utmanande frågor.

 

Fjärilens förskola
0300-83 64 51
fjarilensforskola@kungsbacka.se

Rektor Carina Hall
0300-83 64 02
carina.hall@kungsbacka.se

Fler kontaktuppgifter