Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

"En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen, samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen." (Lpfö 98/10)

Vi som arbetar i förskolan ska sträva efter att skapa en social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Att verka för hälsa, lärande och trygghet handlar om att utveckla goda relationer mellan förskola, hem och samhälle. Att barnen har en trygg och utvecklande relation med de vuxna är en förutsättning för att lärande ska ske. Det är i goda relationer som det sker ett lärande och de relationerna uppstår när de vuxna tar barnet på allvar, respekterar dem och stödjer dem i deras utveckling.

Plan för lika rättigheter på förskolorna i Hålabäck i sin helhet

Mer information

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor. 

Mobbning och trygghet