Arbetssätt och målsättning

Leken är kärnan i förskolans arbete med barnen. Vi använder leken som redskap för att utveckla barnens lärande och vi planerar verksamheten utifrån barnens intresse och behov.

Alla barn får möjlighet att påverka sin dag på förskolan. Genom att de får göra egna val kan de förstå att man kan påverka sin omgivning och få en inblick i hur demokrati fungerar. Vi lär oss att ta hänsyn till varandras åsikter och respektera varandra. Pojkar och flickor ska få lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Vi vill att barnen lär sig att ta ansvar för sina handlingar och vi vuxna vägleder dem.

Vi arbetar för att barnen ska få ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Regelbundna utflykter till skogen är därför en del av vår verksamhet. Barnen lär sig om växter och djur och får en förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen.

Vi strävar efter att varje barn skall stärka sin motorik, sin koordination och kroppsuppfattning. Vi vill skapa lust till rörelse och det gör vi genom att regelbundet gå till skogen, ha rytmik och gymnastik. 

Barnen ges tillfällen att kommunicera. Deras talspråk stimuleras och vi stödjer utvecklingen av ord- och begreppsförråd. Vi vill också ge dem ett intresse för skriftspråket. Vi strävar efter att barnen skall stärka sin skapande förmåga och sin förmåga att uttrycka sig i lek, bild, rörelse, sång och musik.

Matematik används i vardagssituationer och vi vill ge barnen en förståelse för tidsbegrepp och enkla tal.

Forsgläntans målsättning

På förskolan vill vi att ditt barn ska ges möjlighet:

-att känna sitt eget och andras värde och få en tro på sig själv.
-att känna tillit och trygghet.
-att få samspela och utveckla medkänsla och förståelse för andra människor.
-att få utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar.
-att erbjudas en utmanande, rolig och inspirerande miljö.
-att uppleva lärandet som lustfyllt genom att fånga ditt barns nyfikenhet, kreativitet och intressen.
-att få utforska, reflektera och lösa problem i olika situationer tillsammans med andra barn och vuxna.
-att våga uttrycka sina åsikter och bli respekterad och lyssnad på av andra barn och vuxna.
-att ha inflytande över sin dag på förskolan.