Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Alla förskolor ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan. Syftet med en planen är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan - skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Arbete mot mobbning

Vuxnas förhållningssätt
Förskolans verksamhet ska utformas i enlighet med läroplanens grundläggande demokratiska värderingar. Vuxnas förhållningssätt till andra människor, att vi accepterar och respekterar varandras olikheter, samt hur vi agerar vid varje form av kränkande behandling, har stor betydelse för hur barn ska förstå hur vi ska bemöta varandra i ett demokratiskt samhälle.

Förebyggande arbete
Temainriktat arbete med grundsynen, alla har vi samma värde.

Så här arbetar vi på Gällinge förskola
Vi som arbetar på Gällinge förskola är observanta, lyhörda och arbetar aktivt mot kränkande beteende. Vi markerar tydligt att förnedrande tilltal och kränkande beteende inte accepteras. Vi arbetar för ett positivt klimat, så att barnen ska känna trivsel och trygghet.

Mer information

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor.

Mobbning och tygghet