Våra förbättringsområden

Utifrån enkätresultatet 2018 har vi identifierat följande förbättringsområden som vi kommer fokusera på framöver:

  • Vi ska tydliggöra på vilka sätt som vi ger barnen inflytande och möjligheter att påverka verksamhetens innehåll. 
  • Vi ska förbättra och förenkla för vårdnadshavare gällande deras möjligheter att påverka arbetet i förskolan. 

  • Vi ska tydliggöra vår information till vårdnadshavare.