Organisation

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnen behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” -Lpfö18

Förskolan består utav tre hemvister, med fem mindre grupper.

Kärleken, åldersgruppen 1–3 år Lyckan, åldersgruppen 3-5 år

Gnistan, åldersgruppen 1-3 år

Hoppet, åldersgruppen 3–5 år Fröjden för blivande skolbarn 5-6 år

På Hammerö förskola har vi barnet i fokus och strävar därigenom efter att barnen ska bli självständiga och hysa en stark tro på sin egen förmåga. Barnen ska våga pröva sina egna tankar och hypoteser, där vi pedagoger stöttar deras lärande.

Hos oss ses barnen som aktiva medskapare i sin egen läroprocess och tar därför en självklar plats i både planeringen, genomförandet och utvärderingen av vår verksamhet. För att skapa ett lustfyllt lärande försöker vi utgå från barnens eget intresse och anpassar verksamheten och miljön därefter.

Vi pedagoger, tillsammans med er föräldrar vill ta till vara på ert barns förmåga och intressen. Ert engagemang och er delaktighet är viktig eftersom ni känner ert barn allra bäst.