Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och regelbundet följer upp verksamheten samt analyserar resultaten. Med utgångspunkt från det som vi ser i vår analys planerar och utvecklar vi arbetet för att nå ökad måluppfyllelse.

I förskolan använder vi oss bland annat av det som kallas pedagogisk dokumentation för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagogisk dokumentation handlar om att visa och sammanställa det som händer mellan barn och vuxna på förskolan. Det kan göras skriftligt  eller med stöd av foto eller film. Den pedagogiska dokumentationen är en utgångspunkt för planeringen av verksamheten.

På Ivarsgården förskola utvärderar vi också terminsvis genom

 • observationer och samtal i arbetslaget
 • samtal med barn och föräldrar

Dessutom utvärderar vi verksamheten genom

 • årlig kvalitetsredovisning
 • bearbetning och analys av brukar- och medarbetarenkäter

I Kungsbacka kommun upprättas kvalitetsredovisningar per kalenderår. Skolor fritidshem och förskolor färdigställer sina redovisningar i december månad.

Genomförandeplan

I vår genomförandeplan beskriver vi hur vi arbetar på förskolan samt hur vårt gemensamma förhållningssätt( det vill säga barnsyn, atmosfär och kunskapssyn) är. Det är ett levande dokument som utifrån läroplanen för förskolan revideras gemensamt av hela förskolan en gång om året.

Ivarsgårdens genomförandeplan

Läroplan

I förskolans läroplan beskrivs dels förskolans uppdrag och den värdegrund förskolans verksamhet ska genomsyras av, dels förskolans strävandemål med riktlinjer för hur personalen i förskolan ska arbeta mot dessa.

Förskolans målområden

 • Normer och värden
 • Utveckling och lärande
 • Barns inflytande
 • Förskola och hem
 • Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling
 • Förskolechefens ansvar

Läroplan för förskolan

Förskolan är till för ditt barn

Så fungerar förskolan

Barnkonventionen i förskolan

Barnkonventionen ska efterföljas i allt som på något sätt påverkar barn. Därför får naturligtvis Barnkonventionen stor betydelse för hur vi ska arbeta i förskolan. Alla barns lika värde,barns bästa i främsta rummet, barns rätt till liv och utveckling och barn rätt att uttrycka sina åsikter är de fyra grundläggande principer som genomsyrar hela Barnkonventionen och som vi i förskolan måste förhålla oss till.

Barnkonventionen i Kungsbacka