Om oss

Varmt välkomna till Jutegårdens förskola som är centralt belägen i Åsa, pedagogiskt område söder. En förskola nära hav, skog och omvärldsspaning.

Jutegårdens förskola består av tre lärgrupper: Krabban, Snäckan och Hajen. 

Tillsammans arbetar vi utifrån barns delaktighet och inflytande. Vad ser barnet, vilka vägar visar barnet och hur skapar vi möjligheter för fortsatt undersökande tillsammans?


Läslyftet i förskolan: Språk-, läs- och skrivdidaktik

Förskolans gemensamma arbete utgår bland annat från kollegialt lärande genom Läslyftet i förskolan där vi tillsammans skapar möjligheter att utveckla vår undervisning i förskolan, den spontana som planerade och medvetna undervisningen. Vad ser barnet och vilka vägar vill barnet undersöka? Läslyftet skapar möjligheter för fördjupade kunskaper om språk-, läs- och skrivdidaktik samt skapande verksamhet, berättande, föränderliga lärmiljöer och hur vi på olika sätt kan arbeta med högläsningens betydelse, digitalt berättande och samtalen om texten utifrån barnens fantasi och kreativitet. 

Förskolorna och lärgrupperna arbetar på olika sätt utifrån Läslyftet då det är barnens tankar, frågor, intresse, fantasi och berättande som visar vägen framåt.

- En förskola på vetenskaplig grund samt utifrån den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18, relationell pedagogik och omvärldsspaning.  

 

Barnkonventionen och värdegrunden: Barns delaktighet och inflytande

Barnkonventionen, som blir svensk lag den 1 januari 2020,  och värdegrundsarbetet ser vi som viktigt på förskolan. Tillsammans skapar vi möjligheter för möten mellan barn-barn och barn-pedagoger genom bland annat kooperativt lärande.

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter (Lpfö18).

Vi värnar om att ta hand om varandra, visa varandra hänsyn och respekt, bjuda in varandra till samtal, kommunikation, lek, skapande verksamhet, fantasi, kreativitet och reflektion. Vad innebär det utifrån barnens egna tankar? Vi ser vikten av barns delaktighet och inflytande i planeringen av utbildningen:

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö18).

 

Lärmiljön såväl inne som ute är under ständig utveckling och där vi tillsammans, barn-barn, barn-pedaoger skapar möjligheter för kreativitet, fantasi och undersökande i utbildingen och undervisningen på förskolan (Lpfö18).

Vi samarbetar på förskolan kring öppning och stängning.

Varmt välkomna,


Kontaktuppgifter:

Lärgrupper:

Krabban,0300-836735
Snäckan: 0300-836734
Hajen (se nr ovan).

 

Rektor, Åsaskolans förskolor
Pedagogiskt område söder: 

Ann Berg
ann.berg@kungsbacka.se
0300-836811