Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR, en enkät där vårdnadshavare får svara på ett antal frågor inom områdena:
  • trivsel och trygghet
  • delaktighet och inflytande
  • skolmiljön
  • bemötande
  • kunskap och lärande

Enkäten besvaras konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer har svarat.

Så här arbetar vi med resultatet

Vi arbetar systematiskt med vårt värdegrundsarbete under hela verksamhetsåret. Under innevarande år har vi särskilt fokuserat på vår lärandemiljö. Målet är att skapa miljöer som stödjer aktivt kunskapssökande, uppmuntrar delaktighet och skapar trygghet.