Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Åsa gårds förskolors övergripande plan. Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan och skolan.

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och vart du kan vända dig om du har frågor

Mobbning och trygghet

Genomförande plan Åsa gårds förskolor

Utifrån Lpfö98 rev 2010 samt förskolans gemensamma förhållningssätt ( dvs. barnsyn, atmosfär och kunskapssyn) arbetar avdelningen/ huset på följande sätt när det gäller nedanstående områden:

• Vi visar respekt för varandra och medverka till att det skapas ett klimat där alla får göra sin röst hörd, och att lära sig ta ansvar för sina handlingar.

• Vi främjar barnens lek och samspel över avdelningarna och hjälper de med metoder för att lösa konflikter och nå fram till gemensamma lösningar.

• Vi gör detta genom att låta barnen hälsa på hos varandras avdelningar samt att vi har gemensamma öppningar och stängningar. Vi har gemensamma aktiviteter tillsammans.

• Vi ska ha som ambition att alla pedagoger lär sig alla barns namn och att alla barnen känner sig trygga med alla pedagoger och barn.

• Genom de dagliga rutiner som ligger till grund för vår verksamhet ger vi barnen möjlighet att uttrycka sina önskningar och sin vilja. Pedagogerna är med och vägleder verksamheten, men utmanar även barnen genom olika aktiviteter