Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i   förskolan och skolan systematiskt och regelbundet följer upp   verksamheten samt analyserar resultaten. Med utgångspunt från det som vi   ser i vår analys planerar och utvecklar vi arbetet för att nå ökad   måluppfyllelse.

Pedagogisk dokumentation som utgångspunkt för planering

I förskolan använder vi oss bland annat av det som kallas pedagogisk   dokumentation för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.   Pedagogisk dokumentaion handlar om att visa och sammanställa det som   händer mellan barn och vuxna på förskolan. Det kan göras skriftligt   eller med stöd av foto eller film. Den pedagogiska dokumentationen är en   utgånspunkt för planeringen av verksamheten.

Skolverket