Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR, en enkät där vårdnadshavare får svara på ett antal frågor inom områdena:

  • trivsel och trygghet
  • delaktighet och inflytande
  • skolmiljö
  • bemötande
  • kunskap och lärande

Enkäten besvaras också av elever i årskurs två, fem och åtta och deras föräldrar. 

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat. 

I dokumentet nedan hittar du vår förskolas resultat från senaste enkät. 

Så här arbetar vi med resultatet

Under denna rubrik lyfter förskolechefen åtgärder/insatser som skolan kommer att arbeta med utifrån resultatet. 

Länk till dokument med Resultat 2014