Barn- och elevhälsa

Arbete med barn-elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeupdrag. Alla som arbetar i förskolan och skolan ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Vi har ett elevhälsoteam som är knutet till förskolan. I teamet ingår förutom förskolechefen även specialpedagog, skolkurator och logoped.

Kontaktuppgifter till barn- och elevhälsoteam

Mer information om barn- och elevhälsa och stöd i förskolan