Enkätresultat

Varje år genomför vi en gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR en enkät där vårdnadshavare får svara på ett antal frågor inom områdena.

  • Trivsel och trygghet
  • delaktighet och inflytande
  • skolmiljön
  • bemötande
  • kunskap och lärande

Enkäten besvaras också av elever i årskurs två, fem och åtta och deras föräldrar.

Alla svar behandlas konfidensiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.

Tyvärr var deltagandet från föräldrar ( år 2014) på förskolorna i Kullaviksområdet så litet så att resultatet inte gick att använda. 

Så här arbetar vi med resultatet

Fortsatt arbete med att fördjupa oss i genomförandeplanerna, målbeskrivning, dokumentation och analys, för att kvalitetssäkra arbetet mot målen. Att kunna se det enskilda barnets lärande och hitta likvärdiga former för att dokumentera det i Unikum. Att fokusera på analysen för att utveckla verksamheten.